Kommunpolitiken fattar beslut även i coronatider

Publicerad:

Beslut ska fattas och den demokratiska processen ska följas – även i pandemitider. I dag samlades kommunstyrelsen för näst sista gången 2020 och på måndag sammanträder kommunfullmäktige under coronaanpassade former i Söderslättshallen.

På måndag sammanträder kommunfullmäktige under coronaanpassade former i Söderslättshallen.

Fotograf: Niclas Ingvarsson

Kommunen gör allt för att hindra smittspridning och samtidigt värna den demokratiska processen. Måndagens fullmäktige flyttas till Söderslättshallen som möjliggör god spridning av personerna på plats.

Det kommer möbleras så att endast en person sitter vid varje bord. Antalet deltagare är fortsatt decimerat till 26 ordinarie ledamöter och åtta ersättare. Handsprit och munskydd kommer att finnas tillgängligt i lokalen.

Bakgrund

Kommunfullmäktiges ordförande har beslutat att genomföra sammanträdet nedbantat men fysiskt. Huvudmotiv för beslutet är att novembermötet är det viktigaste fullmäktigemötet som genomförs under året. Beslut om skattesats ska fattas och det ges förutsättningar för att verksamheternas planer med budget antas. Besluten ligger till grund för hela den kommunala organisationens verksamhet såväl internt som för service, taxor och avgifter för 2021. Det finns även lagkrav för att dessa beslut ska fattas.

– Det finns en stor och motiverad oro i samhället om den ökande smittspridningen. Därvid är det viktigt att vi som organisation agerar och föregår med goda och vägledande exempel. Vi har ännu inte erforderlig teknik på plats för att genomföra fullmäktiges möte digitalt, så bedömningen är gjord utifrån att alternativa mötesformer inte är genomförbara. Därmed kvarstår bedömningen och beslutet, säger kommundirektör Fredrik Geijer.

Följ fullmäktige direkt

Måndagens sammanträde direktsänds precis som vanligt och du kan ta del av hela ärendelistan och handlingar på kommunens webbplats. Förutom budgeten ska fullmäktige ska den här gången bland annat besluta om detaljplanen för sex- och tiovåningshus i centrala Trelleborg.

Följ kommunfullmäktiges direktsändning

Dagordning 30 november

Beslutat i kommunstyrelsen

Tidigare i dag hade kommunstyrelsen sammanträde. På dagordningen fanns varierande ämnen som till exempel kommunsamarbete inom ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsinsatser, religiösa klädesplagg och en ny renhållningsordning för Trelleborgs kommun.

Trelleborg och Svedala i samarbete

Trelleborg och Svedala planerar för ett unikt samarbete arbete när det gäller frågor som rör ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsinsatser. Arbetsmarknadsnämnden i Trelleborg och socialnämnden i Svedala har ställt sig bakom en utredning som föreslår att Trelleborg framöver ska utföra hanteringen av ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsinsatser för Svedala kommuns räkning.

Några av vinsterna med samarbetet förväntas vara kompetenshöjning och ett ökat utbud av både arbetssökande och arbetsgivare.

Kommunstyrelsen föreslår att parterna tar fram och ingår ett avtal för samverkan. Saken ska slutligt avgöras i kommunfullmäktige i både Trelleborg och Svedala.

Initiativärende om religiösa klädesplagg

Ett Initiativärende i socialnämnden har tagit upp förslag om förbud för vårdanställda i Trelleborgs kommun att bära religiösa klädesplagg. I motionen framförs att bruket av slöja inte är förenligt med basala hygienregler. I kommunledningsförvaltningens beredning av Initiativärendet kan konstateras att användandet av slöja inom vård och omsorg inte bryter mot Socialstyrelsens riktlinjer kring basal vårdhygien.

Frågan ska avgöras i kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen föreslår att avslå initiativärendet utifrån att det inte finns ett lagstöd för förslaget men att till fullmäktige i början av 2021 redovisa ett förslag på riktlinjer för bärande av religiösa klädesplagg.

Ny renhållningsordning

Kommunens nuvarande renhållningsordning gäller till och med i år och därför har en ny tagits fram som ska sträcka sig fram till 2030. Ärendet ska slutligt avgöras i fullmäktige. Renhållningsordningen består av två delar: avfallsföreskrifter (regler för avfallshanteringen) och den gemensamma kretsloppsplanen (avfallsplan). Underlaget har tagits fram gemensamt av kommunerna som tillhör Sysav.

Ett genomgående fokus är att gå från avfall till resurser. Den gemensamma kretsloppsplanen ska vara hela kommunens strategiska plan och skapa ett brett engagemang i kommunens egna verksamheter. Planen består av tre övergripande mål som ska bidra till att minska avfallet och miljöbelastningen, öka återanvändningen och återvinningen samt sätta beteendeförändring i fokus.

Mer information

Kommunstyrelsens dagordning med ärendeunderlag