Kommunens vägnät och lekplatser inventeras och besiktigas

Publicerad:

Med start under hösten kommer Trelleborgs kommun att genomföra en omfattande inventering av underhållsbehovet på samtliga grus- och asfaltsvägar i kommunen. Målet är att upprätta en långsiktig plan för framtida underhåll. I samband med väginventeringen ska också en besiktning av kommunens 62 lekplatser upphandlas.

Med hjälp av en omfattande inventering av kommunens samtliga gator och vägar vill Trelleborgs kommun ta fram en långsiktig plan för framtida underhåll.

Fotograf: Niclas Ingvarsson

Trelleborgs kommun har närmare 17 mil gator och vägar där kommunen står som väghållare. Omkring elva kilometer av vägsträckan består av grusvägar, och det är här som underhållsbehovet beräknas vara störst.

Ger långsiktig kontroll

Det årliga underhållet utförs enligt plan, men kommunens stadsmiljöavdelning vill låta utföra en statusinventering på hela vägnätet samt låta en konsult utreda bland annat dagvattenproblematiken på vissa grusvägssträckor.

– Asfaltvägarna har vi bra koll på, men vi undersöker möjligheten att upphandla en inventering av hela vägnätet, säger Kristoffer Tonning, chef för stadsmiljöavdelningen. Det handlar om en okulärbesiktning av vägarnas slitlager. En inventering av denna omfattning utfördes senast 2014 och det är nu dags att få en uppdatering av status på vårt vägnät. Vi kommer också att investera i ett bedömnings- och planeringsprogram som underlättar för oss att hålla koll på lång sikt.

– Våra grusvägar består av många korta snuttar spridda över hela kommunen och på sina håll är underhållet problematiskt. De är ofta trånga vilket till exempel gör det svårt att vända våra maskiner. På sina håll har vi en dagvattenproblematik som inte är helt lätt att komma åt.

Trelleborgs kommun kommer nu att påbörja arbetet med att få fram särskilda utredningar kring ett antal vägsträckor. Det kommunen vill titta på är bland annat dagvattenlösningar, hur skicket är på väguppbyggnaden och om den specifika sträckan kan asfalteras.

Inventering av hela vägnätet kan påbörjas i höst

Trelleborgs kommunala vägnät är överlag i gott skick, även om brister finns. Genom en långsiktig underhållsplan vill stadsmiljöavdelningen kunna sätta upp en mer exakt tidplan, något som bland annat ska underlätta i dialogen med medborgarna.

– Inventeringen av vägunderhållet ska ge svar på vilka åtgärder vi behöver sätta in och när vi ska göra det. Utifrån den kunskapen gör vi en analys och tar fram åtgärdsförslag som beslutsunderlag till politiken.

– De särskilda utredningar vi planerar att göra inom grusvägnätet siktar vi på att komma igång med under våren.

Lekplatser besiktigas och utvecklas

I samband med att vägnätet inventeras och särskilt problematiska grusvägssträckor utreds kommer också kommunens lekplatser att bli föremål för en oberoende besiktning. Syftet är att få en djupgående statusuppdatering av skick och säkerhet, samt att skapa en långsiktig plan för underhåll, reinvesteringar och nyinvesteringar.

– Arbetet kommer att utföras av en certifierad besiktningsman. Vi har en bra och regelbunden tillsyn av lekplatserna, men vill naturligtvis säkerställa att lekmiljöerna håller en hög och säker standard. Dessutom kan det bli aktuellt att utveckla några av lekplatserna och satsa på att göra dem ännu mer upplevelseorienterade.