Kommunalt avlopp till Minnesberg byggs 2021

Publicerad:

Den planerade utbyggnaden av en spillvattenledningmellan Minnesberg och Alstad som planerats till 2020 skjuts fram till nästa år. Anledningen är interna omprioriteringar på grund av exploateringsarbeten i centrala Trelleborg och i Anderslöv.

– Förutom omprioriteringar ser vi också att utbyggnaden av spillvattenledningen kommer att bli mer omfattande än vad våra tidigare utredningar visat, därför väntar vi till nästa år, säger Jan-Åke Persson, projektledare på teknisk serviceförvaltning.

Spillvatten är förorenat vatten från hushållen, till exempel från duschar, toaletter och diskmaskiner och tvättmaskiner. Till spillvatten räknas också avloppsvatten från verksamheter.

Inne i Minnesberg planeras en ny pumpstation vid Gamla Minnesbergsvägen. Härifrån ska spillvattnet ledas söderut längs den gamla banvallen via Alstad, vidare över Fru Alstad, Anderslöv och Klagstorp till avloppsreningsverket i Smygehamn. 31 fastigheter i Minnesberg kommer att beröras av arbetet.

– Detaljerad information kommer att lämnas till alla berörda i god tid innan arbetet startar, säger Jan-Åke Persson.