Första digitala kommunfullmäktigemötet genomfört

Publicerad:

Årets första kommunfullmäktige samlades på måndagen – för första gången någonsin helt digitalt – för att besluta om ett femtiotal ärenden som stod på dagordningen.  Bland annat beslutade ledamöterna om en strategisk reorganisation för stadsutvecklingsprojektet Kuststad 2025 som nu går från planeringsskede till genomförandefas.

Mötet som inleddes redan klockan 9 på förmiddagen pågick hela dagen. Eftersom gruppledarna kommit överens om att avsluta senast klockan 18 fick fyra av ärendena på dagordningen bordläggas. Dessa kommer att tas upp på kommande fullmäktigesammanträde.

Privatisering av LSS-boende

Enligt ett av socialnämndens mål ska andelen privata utförare inom Vård och omsorg och LSS öka i Trelleborgs kommun. Socialnämnden fick därför i uppdrag att upphandla två gruppbostäder i privat regi inom 9:9 LSS (Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade).

Medborgarförslag

Ett flertal medborgarförslag landande på fullmäktiges bord sedan förslagen samlat in tillräckligt många röster för att gå vidare i processen. Gatubelysning vid Gislövs IP:s infart och längs Gislövs strandväg, härbärge för hemlösa, och en skateboardhall inomhus var några av medborgarförslagen som presenterades. Förslagen skickas nu till berörda nämnder för vidare hantering.

Inget förbud mot religiösa klädesplagg för vårdanställda

Genom ett initiativärende i socialnämnden har ett förslag om förbud för vårdanställda i Trelleborgs kommun att bära religiösa klädesplagg lagts fram. Motiveringen i förslaget är att vissa plagg förhindrar möjligheten att arbeta enligt basala hygienregler och därför inte ska tillåtas. Socialnämnden menar att den sammantagna frågan om att bära politiska eller religiösa symboler under arbetstid är av principiell art och har därför hänvisat ärendet till kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktige avslog initiativärendet utifrån att det inte finns något formellt lagstöd för förbud mot religiösa klädesplagg på arbetsplatsen. Fullmäktige gav samtidigt kommunledningsförvaltningen i uppdrag, att redovisa förslag på riktlinjer för bärande av religiösa klädesplagg.

Mer information

Hela dagordningen med ärendeunderlag.

Se fullmäktiges sammanträde via webb-tv.