En miljon idéer förverkligas

Publicerad:

Det första förslaget inom En miljon idéer är genomfört. Nu finns den nya bron över Diesbäcken i Beddingestrand på plats. Förslaget om bron lämnades in av boende i området, som nu ser sitt förslag bli verklighet.

En miljon idéer startade i Trelleborgs kommun på våren 2020, när det södra landsbygdsområdet var först med att tilldelas fem miljoner kronor att själva föreslå idéer för. Förslag om fysiska investeringar för miljöåtgärder, för barn och ungas fritid och för äldres fritid flödade in och resulterade i ett trettiotal idéer, som medborgarna i området sedan fick rösta fram.

Förslag med flest röster förverkligas

De fem förslag som fick flest röster förverkligas nu. Och först på plats är bron över Diesbäcken i Beddingestrand, som fick 459 röster.

Fotograf: Catarina Axelsson Lindow

Just ovanför stranden går en promenadstig som året om används av många både boende och turister. Förslaget som lämnades in av boende i området, innehöll önskemål om att underlätta för dem som använder strandpromenaden och har därför stor betydelse för tillgänglighet och trivsel.

Ebbe Kamf

Fotograf: Catarina Axelsson Lindow

Ebbe Kamf representerar förslagsställarna och är glad för att idén blivit verklighet.

– Ett bra förslag som resulterat i att vi äntligen fått en bro över Diesbäcken. Bron är till stor glädje för alla som promenerar längs vår vackra kust, säger Ebbe Kamf.

Genomförandet tar tid

Genomförandeprocessen har visat sig vara mer tidskrävande än förväntat. Det är många parametrar som spelar in, när det kommer till färdigställandet av förslagen.

Erik Lundström, vice ordförande i kommunstyrelsen och engagerad i arbetet med En miljon idéer berättar:

– För att nå det demokratiska syftet med En miljon idéer är det viktigt med ömsesidig förståelse och samsyn.

Det krävs att kommunens tjänstepersoner noggrant sätter sig in i medborgarnas önskemål och prövar idéerna mot regler och bestämmelser som finns runt kommunens arbete. Därmed blir det en del möten, omprövningar och förklaringar, till exempel kring naturvårdsregler, fallskydd, krav på säkerhetsutrymme, avtal om arrende med mera. Tillståndsprövningar som strandskyddsdispens och bygglov tar också tid.

– Till nästa process år 2021 planerar vi att göra en mer noggrann genomförandegranskning innan projekten godkänns för röstning. Då kommer själva genomförandet att gå snabbare, säger Susanne Larsson, kommunens projektledare för En miljon idéer.

Politisk enighet för delaktighet

Det råder bred politisk enighet om En miljon idéer som modell för delaktighet. Trelleborgs kommun vill, gärna tillsammans med föreningslivet, öka samhällsengagemanget och förutsättningarna för att investeringar kommer många till del. I styrgruppen för En miljon idéer ingår både Erik Lundström, vice ordförande i kommunstyrelsen, och oppositionsrådet Lennart Höckert.

Politikerna Lennart Höckert och Erik Lundström på nya bron över Diesbäcken.

Fotograf: Catarina Axelsson Lindow

Fler förslag ska genomföras

Lägesrapporten för de fem förslag som fick flest röster i det södra landsbygdsområdet ser ut så här:

  • Multiarena och utegym hos Gislövs IF – Plan för genomförande är framtagen. Projektstart så snart frivilligt bygglov för multiarenan är beviljat.
  • Klimatsmart el Torpalängan – Plan för genomförande är framtagen. Återstår för föreningen att söka kompletterande bidrag till en del åtgärder som krävs innan byggstart.
  • Bro över Diesbäcken – Klar!
  • Upprustning av lekplats Pärlan – Familjen som äger marken är positiva till förslaget. Nu återstår att få alla tillstånd på plats.
  • Naturlekplats i Gislöv – planen är klar. Besked väntas från Samhällsbyggnadsnämnden om strandskyddsdispens. Denna kan också överprövas av Länsstyrelsen.

Samtliga förslag beräknas vara färdigställda framåt vårkanten.

Startar i norra landsbygdsområdet 2021

I januari 2021 beräknas En miljon idéer komma igång för andra gången och nu i det norra landsbygdsområdet. En miljon idéer – medborgarbudget – är en modell för att avsätta resurser till investeringar, där medborgarna är med och lägger fram förslag till hur resurserna ska användas och därefter i demokratisk ordning röstar fram vilket eller vilka förslag som ska genomföras. I Trelleborg startades arbetet med En miljon idéer i det södra landsbygdsområdet under 2020.

Mer information finns på www.trelleborg.se/enmiljonideer