Åtgärdspaket ska säkra framtida vattenproduktion

Publicerad:

Sommarens mycket höga vattenförbrukning tvingade Trelleborgs kommun att införa bevattningsförbud under dagtid. Nu har kommunens VA-avdelning tagit fram en serie åtgärder som ska bidra till att trygga och säkra vattentillgången fram till att ett nytt vattenverk står klart 2026 eller 2027.

Trelleborgs vattenverk gick för högtryck under sommaren. Nu har VA-avdelningen identifierat ett flertal åtgärder för att säkra den framtida vattenproduktionen i Trelleborgs kommun.

Fotograf: Daniel Pålsson Wargren

Med åtgärderna och ett gemensamt arbete tillsammans med invånarna i Trelleborgs kommun hoppas VA-avdelningen att införande av bevattningsförbud kan undvikas i framtiden.

Åtgärderna genomförs både kortsiktigt och långsiktigt för att vattenförbrukningen ska landa på hållbara nivåer de kommande åren.

– I somras hade vi toppnoteringar på 13 500 kubikmeter utgående vatten från kommunens vattenverk, säger Trelleborgs VA-chef Daniel Pålsson Wargren. Den vattenförbrukningen är så stor att den motsvarar en normal sommarförbrukning för en folkmängd på ungefär 60 500 invånare, och Trelleborgs kommun har idag omkring 45 500 invånare.

Flera åtgärder ska säkra vattentillgången

– Vattenverken låg långa perioder på sin absoluta maxkapacitet. Det fanns till och med risk att ledningsnätet skulle bli trycklöst, och det hade fått betydligt större konsekvenser än ett bevattningsförbud under dagtid.

VA-avdelningen har i sin analys identifierat omkring 25 åtgärdspunkter för att säkra den framtida vattentillgången. Flera av åtgärdspunkterna har avdelningen arbetat med sedan tidigare, andra kommer avdelningen att börja arbeta med nu.

Åtgärdspaketet fokuserar framför allt på fem områden:

  • Säkerställa leverans av grundvatten och stärka vattenproduktionen
  • Optimera den egna vattenanvändningen i vatten- och avloppsverken
  • Minska läckförlusterna i ledningsnätet
  • Öka dialogen med storförbrukare av vatten – inte minst olika kommunala verksamheter
  • Säkerställa en stabil organisation med rätt resurser

Dialog för att motverka missförstånd

– Bland de största vattenförbrukarna är faktiskt kommunen och de kommunala bolagen själva, säger Daniel Pålsson Wargren. Därför är det viktigt att vi som kommun verkligen tänker till och gör vad vi kan för att optimera vår egen vattenanvändning innan vi begär att andra ska hushålla med vattnet. I övrigt handlar det om ökad dialog med bland andra fastighetsbolag och andra näringsverksamheter som är vattenintensiva. Det finns säkert åtgärder vi kan vidta tillsammans för att minska vattenanvändningen.

En viktig del i åtgärdspaketet är också att informera och föra dialog med allmänheten om vattenanvändningen och om Trelleborgs förutsättningar. På så sätt hoppas VA-avdelningen att missförstånd eller felaktiga uppfattningar om kommunens vattenförbrukning kan redas ut och förklaras.

– Under bevattningsförbudet har många trelleborgare tagit kontakt med oss. Många har varit positiva och intresserade av vad vi tillsammans kan göra för att vattnet ska räcka, men det har också förekommit spekulationer, till exempel om att kommunen bevattnat planteringar och annat med kommunalt vatten. Det är felaktigt. Det vatten som kommunen använde för bevattning under bevattningsförbudet togs ur egen brunn, och det eftersträvar vi att göra även framöver, om det inte innebär ökade kostnader.

Låga läckförluster i Trelleborg

Under sommaren beviljades i vissa fall verksamheter och föreningar efter ansökan dispens från bevattningsförbudet. Dispenserna kan ha medfört att det sett ut som om de brutit mot bevattningsförbudet, men så var inte fallet.

– Bevattningsförbudet har inte gällt för kommersiella verksamheter där vatten är en nödvändighet för att verksamheten skall fungera. Därför har företag till exempel utfört taktvätt och biltvätt i sommar. Det har skett efter att företagen varit i kontakt med kommunen och meddelat vilka vattenmängder de har behövt för att hålla igång sina verksamheter, och de har därefter medvetet arbetat för att minska sin vattenanvändning.

– Vad gäller läckorna kan påpekas att Trelleborg faktiskt har lägre läckförluster än de flesta kommuner. Under 2019 förlorade vi 14 procent av vattnet i läckförluster. Senast inför sommaren 2021 är målsättningen att förlusterna ska vara nere under åtta procent.