Arbetet med östlig ringväg fortsätter

Publicerad:

Knappt 160 synpunkter lämnades in av personer, organisationer och myndigheter när förslagen till detaljplaner för östlig ringväg och östlig hamninfart var ute på samråd i början av 2020. Nu redovisas alla synpunkter och kommunens svar på dessa.

Av de totalt 156 yttranden som lämnats in för de två detaljplanerna kom 134 från privatpersoner. Av dessa är det 30 som räknas som närboende. Bedömningen görs utifrån plan- och bygglagen.

Förslaget till detaljplaner visades upp för allmänhet och myndigheter den 13 januari-6 februari 2020. Vid en samrådsträff den 23 januari fanns möjlighet att träffa kommunens representanter, politiker samt konsulter och ställa frågor om förslaget. Genom stadsutvecklingsprojektet Kuststad 2025 erbjöd kommunen också drop in-träffar där besökarna kunde diskutera tillsammans med tjänstepersoner.

På sitt senaste sammanträde godkände samhällsbyggnadsnämnden samrådsredogörelserna för båda detaljplanerna. Nämnden gav samtidigt projektet i uppdrag att fortsätta arbetet med detaljplanen för östlig ringväg.

Fortsatt process

Detaljplanen för östlig ringväg utvecklas utifrån de synpunkter som kommunen bedömt är relevanta att beakta. Därefter ska förslaget till detaljplan på nytt visas upp för allmänhet och myndigheter, genom så kallad granskning. Sista steget i planeringsprocessen är att kommunfullmäktige, som är kommunens högst beslutande organ, antar detaljplanen.

Detaljplanen för östlig hamninfart kommer efter dialog med Trafikverket inte att skickas ut för granskning i nuläget.

Syftet med detaljplanen är att ändra användningsområdet för marken i det aktuella området så att kommunen kan bygga en östlig ringväg mellan väg 108 och väg 9.

Detaljplanen för östlig hamninfart kommer efter dialog med Trafikverket att skickas ut för granskning något senare.

Följ arbetet med Kuststad 2025.

Vad är en samrådsredogörelse?

En samrådsredogörelse ska innehålla en sammanställning av de synpunkt som har kommit in under samrådsperioden samt en redovisning av kommunens ställningstaganden och förslag med anledning av synpunkterna. Av samrådsredogörelsen bör det även framgå vilka synpunkter som inte kunnat beaktas och skälen till detta.