Regler för upphandling

Trelleborgs kommun följer lagen om offentlig upphandling (LOU), lagen om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF) och de EU-direktiv som berör upphandling.


Detta betyder att våra inköp av varor, tjänster och byggentreprenader måste föregås av en offentlig upphandling. Genom upphandling ingår vi avtal med leverantörer.

Grundläggande principer

Vid alla upphandlingar måste kommunen ta hänsyn till EU-principer som är grundläggande för reglerna om offentlig upphandling.

  • Icke-diskriminering – förbjudet att till exempel diskriminera leverantörer med annan nationalitet eller ge ett lokalt företag företräde med anledning av dess geografiska läge.
  • Likabehandling – samma information till samtliga leverantörer samtidigt.
  • Proportionalitet – krav på objekt och leverantör måste stå i proportion till det som upphandlas.
  • Öppenhet – uppgifter om upphandlingar får inte hemlighållas, upphandlingen ska annonseras offentligt.
  • Ömsesidigt erkännande – intyg och certifikat som är utfärdade av behörig myndighet i annat EU-land ska gälla även i Sverige.

Konkurrensprincipen innebär att en upphandling inte får utformas i syfte att begränsa konkurrensen så att vissa leverantörer gynnas eller missgynnas på ett otillbörligt sätt.

Upphandling

Telefonnummer
0410-73 30 00

Adress

Upphandlingsfunktionen
Rådhuset
231 83 Trelleborg

Besöksadress

Algatan 13
231 83 Trelleborg

Kommunledningsförvaltningen