Västervång, kvarteret Ask

Markanvisningstävlingen för flerfamiljshus inom kvarteret Ask på Västervång i Trelleborg är avgjord och en vinnare utsedd.

Tack till alla som skickat in förslag!

Inledning

Trelleborgs kommun växer! Trelleborgs kommun är inne i en expansiv fas och har som befolkningsmål att öka till 50 000 invånare till år 2028. Västervång är beläget i norra delen av Trelleborgs tätort längs med Lundavägen (108:an) och ligger precis i kanten mellan staden och landsbygden och kommer därmed  att utgöra porten till Trelleborg. Planområdet ligger i en expansiv del av Trelleborg där flera omkringliggande markområden är under utbyggnad.

Trelleborgs kommun bjöd i våras in till markanvisning med jämförelseförfarande för att uppföra ett flerfamiljshus i valfri upplåtelseform.

Vinnaren är utsedd

En vinnare i markanvisningstävlingen är utsedd efter utvärdering av en grupp tjänstepersoner på Trelleborgs kommuns kommunledningsförvaltning och samhällsbyggnadsförvaltning.

Det vinnande förslaget är inlämnat av Cormac Förvaltnings AB tillsammans med Gösta Bengtsson Byggnads AB. Arkitekt för förslaget är Kaminsky Arkitektur. Förslaget är döpt till Solsmidd.

Motiveringen lyder:

Det vinnande förslaget har en nyskapande behandling av traditionella volymer och material. Taken utmärker sig på ett positivt sett både avseende gestaltning och hållbarhet med dess vinklar, skarpa kanter och integrerade halvmatta solceller. Förslaget har ett lekfullt uttryck som trots asymmetri behåller en viss ordning och lugn genom teglets horisontella skiftningar. Kvarteret upplevs småskaligt men med en stadsmässighet i uttrycket vilket gör förslaget till en fin anpassning till småhusbebyggelsen i väst och den nya högre bebyggelsen runt Lundavägen. Det bedöms vara positivt med variation i byggnadshöjd och balkongutformning samt att det finns en lokal i bottenplan mot det nya torget.  Det unika formspråket blir en fin entré till Trelleborg!

Förslaget skapar förutsättning för flera ekosystemtjänster och biologisk mångfald genom bland annat regnbäddar, anlagda ängar, permeabel parkeringsyta, insektshotell, odlingslådor samt bibehållande och nyplantering av träd. Utformningen av innergården och belysta gångstigar bidrar till trygghet. Variation i lägenhetsstorlekar ger en blandning av hushåll. Förutsättningar för social inkludering skapas genom gemensamma ytor i bland annat växthus, lekplats och öppna gräsytor. En energieffektiv och hållbar uppvärmning är mycket betydelsefull. Vi ser även positivt på ambitionen att inkludera ett cirkulärt perspektiv och använda kemikaliefria produkter.

Det vinnande förslaget Solsmidd kommer att ligga i Trelleborgs norra entré. Vy mot sydväst över Lundavägen. Illustration: Kaminsky Arkitekter
Västervång utgör en del av den norra entrén till Trelleborg.
Flygbild med tävlingsområdet Västervång utpekat.

Västervång

Den 3 december 2019 antog Samhällsbyggnadsnämnden i Trelleborgs kommun detaljplan 233 ”Västervång ost”. Utvecklingen av området innebär förtätningsmöjligheter med lokalisering vid en av entréerna till Trelleborg. Området innefattar även de nya detaljplanerna 230 och 259 och kommer färdigutbyggt innefatta cirka 420 nya bostäder, förskola och centrumverksamhet. Kvarteret Ask är den nordvästliga deletappen av området och är den sista markanvisningen. Kvarteret är, tillsammans med Trygghetens hus, den norra entrén in till Trelleborg.

Fotograf: Niclas Ingvarsson

Fotograf: Niclas Ingvarsson

Planområdet för Västervång sträcker sig längs med Lundavägen (108:an) och utgörs av en anlagd grönyta.

Exempel på pågående exploatering i norra Trelleborg

I norra Trelleborg byggs för tillfället cirka 420 bostäder, förskola och park. Trygghetens hus stod klart år 2020 och markerar infarten till staden längs väg 108s östra sida. Kartan visar var de olika projekten byggs. Bilder på projekten syns nedan.

Trygghetens hus, räddningstjänst och trygghetsvärdar, invigt hösten 2020

3Hus, 63 bostadsrätter - preliminär byggnation Q3 2021-Q1 2023

Östervång projekt, 100 bostadsrätter, privat projekt - byggnation pågående Q2 2021

I am home, 134 hyreslägenheter - preliminär byggnation Q3 2021-Q1 2023

Acrionova, Byggmästarn, förskola med 8 avdelningar, kommunen är hyresgäst - byggnation pågående Q3 2021

WE Construction, 18 bostadsrätter - byggnation pågående Q3 2021

Acriova MVB, 80 hyreslägenheter - byggnation pågående Q1 2022

OBOS, 26 bostadsrätter - preliminär byggnation Q3 2021-Q1 2023

Skanska - preliminär byggnation 2022-2023

Lokalisering och omgivning

Planområdet Västervång är beläget i norra delen av Trelleborgs tätort och precis i kanten mellan staden och landsbygden. Planområdet ligger i en expansiv del av Trelleborg där flera omkringliggande markområden är under utbyggnad. Planområdet sträcker sig längs med Lundavägen (108:an) och utgörs av en anlagd grönyta som även fungerat som bullervall.

Trelleborgs centrum ligger cirka två kilometer söder om planområdet. Med cykel tar det några minuter ner till centrum och stadsbussen går även den med täta turer. Planområdet ligger nära Söderslättshallen, Vångavallen och Östervångsparken. Söderslättshallen är medelpunkten för inomhussporterna i Trelleborg och Vångavallen är en fotbollsanläggning som också utgör hemmaplan för Trelleborgs FF och IFK Trelleborg. Östervångsparken används flitigt av motionärer och inrymmer även en modern lekplats. Närmsta mataffär, Coop, finns vid Söderslättshallen. Närmsta grundskola, Västervångskolan, finns på promenadavstånd från planområdet och en ny förskola byggs precis söder om Havrejordsvägen, se detaljplan 230.

Nordöst om planområdet finns en färdig detaljplan för ”Trygghetens hus” som bland annat inrymmer räddningstjänstens verksamhet. I öst gränsar planområdet till Lundavägen, stadens nordliga entré. Angränsande detaljplaner ”Södra Gränstorp, DP 230” och ”Västra Gränstorp, DP 259” är pågående och kommer att inrymma bostadsrätter, hyresbostäder, fribyggartomter samt förskola. Lite längre öster från Södra Gränstorp finns en färdig detaljplan för ”Östra Gränstorp” som möjliggör cirka 100 lägenheter i bostadsrättsform, området är under utbyggnad. I övrigt består den närmaste omgivningen av villabebyggelse från 2000-talet.

Fotograf: Niclas Ingvarsson

Fotograf: Niclas Ingvarsson

Planområdet Västervång är beläget i norra delen av Trelleborgs tätort och precis i kanten mellan staden och landsbygden.

Förutsättningar

Markanvisningsområdet

Markanvisningsområdet utgörs av fastigheten Ask 1 med en areal på 5 505 kvadratmeter. Priset för byggrätten är 3 000 kronor/kvadratmeter bruttoarea.

Markanvisningsområdet ligger väster om väg 108, vid norra entrén till Trelleborg. Markanvisningsområdets avgränsning är markerad i bilden.

Detaljplan

Markanvisningsområdet ingår i ”Detaljplan 233, del av Västervång 2:25 med flera”, som antogs den 3 december 2019. Inom markanvisningsområdet möjliggörs det för bostäder.

Det nya kvarteret för bostäder är placerat i ett exponerat läge och utgör tillsammans med Trygghetens hus den norra entrén till Trelleborg. I detaljplanen regleras några grundläggande principer för att byggnaden ska bidra på ett positivt vis till staden. Huvudbyggnad ska i huvudsak placeras utmed Lundavägen, väg 108. Byggnaden eller byggnaderna kommer genom sin placering att hjälpa till med att definiera både gaturummet och entrén till staden.

För byggnader ut mot Lundavägen ska entré till trapphus finnas mot Lundavägen för att öka orienterbarheten i området, öka läsbarheten i byggnaderna och alstra rörelse till stadens gator. Entréerna signalerar en mänsklig närvaro och skapar en stadsmiljö som är vänligare och tryggare. Loftgångar eller entrébalkonger får inte finnas mot Lundavägen.

Byggnader placerade parallellt med Lundavägen får ha en högsta byggnadshöjd på 12 respektive 9 meter. Byggnader placerade vinkelställda mot Lundavägen får ha en högsta byggnadshöjd på 9 respektive 6 meter. Det innebär att en något högre höjd tillåts än vad som finns inom området väster om Lundavägen. Med hänsyn till bostadsområdet intill ska tak utföras som sadeltak med en takvinkel på 45-50 grader. Inom kvarterets södra del får marken inte användas för parkering vilket syftar till att skapa en inbjudande entré till området Västervång.

I dagsläget utgör Lundavägen, vägen öster om det aktuella kvarteret, en källa till vägbuller. Detaljplanen reglerar därför att för bostäder där 60 dBA ekvivalent ljudnivå överskrids vid fasad, ska minst hälften av bostadsrummen vara vända mot sida där 55 dBA ekvivalent ljudnivå vid fasad inte överskrids. Alternativt kan enkelsidiga bostäder på högst 35 kvadratmeter ordnas om ej 65 dBA ekvivalent ljudnivå vid fasad inte överskrids.

Utdrag från detaljplanen med markanvisningsområdet längst i norr.

Parkering och trafik

Det är fastighetsägarens ansvar att lösa parkeringsbehovet för sin fastighet.

Busshållplats finns tillgänglig längs med Havrejordsvägen.

Allmän platsmark

Trelleborgs kommun är huvudman för allmän platsmark inom planområdet vilket innebär att kommunen svarar för anläggande, drift och underhåll av dessa platser. Exploatör ansvarar för och bekostar all exploatering inom kvartersmark samt anslutning till omgivande allmän platsmark.

Ledningar

Inom planområdet finns befintliga ledningar, dessa kommer att behöva flyttas till följd av detaljplanens genomförande. Trelleborgs kommun ansvarar för att nödvändiga ledningsflyttar utförs inom fastigheten, kostnadsansvaret för ledningsflyttar åligger kommunen och berörd ledningshavare. Ledningsflyttar kommer ske i samband med utbyggnaden av den allmänna platsmarken.

Exploatör bekostar samtliga anslutningsavgifter som behövs till följd av markanvisningsområdets exploatering.

Fastighetsbildning

Trelleborgs kommun ansvarar för och bekostar att markanvisningsområdet avstyckas till en egen exploateringsfastighet. Slutlig avgränsning kommer att fastställas i fastighetsbildningen, som beräknas vinna laga kraft under juni månad.

Markens skick

Markanvisningsområdet består idag av grönytor. I samband med ledningsflyttar kommer Trelleborgs kommun att behöva utföra grävningar inom markanvisningsområdet. I det fall grävning inte behöver ske inom hela markanvisningsområdet kommer ytorna kvarlämnas i befintligt skick. Marken säljs i befintligt skick. Geo- och miljöteknisk utredning har genomförts för planområdet. Kommunen bekostar ingen grundläggningsåtgärd.

Avtal

Markanvisningsavtal upprättas enligt riktlinjer och policy för kommunala markanvisningar i Trelleborgs kommun. Beslut om markanvisningsavtal fattas i kommunfullmäktige.

Markanvisningsavtalet kommer gälla under viss tid fram till dess att köpeavtal kan ingås. I samband med tecknande av markanvisningsavtal kommer en markanvisningsavgift om 2,5 procent av köpeskillingen att erläggas, vilken avräknas köpeskillingen vid genomförande av köp. Exploatören kommer åläggas att genomföra exploateringen i enlighet med överenskomna bygglovshandlingar och tidsperiod. Byggnadsskyldigheten kommer att kopplas till viten.

Markanvisningens upplägg

Markanvisningen kommer genomföras genom ett jämförelseförfarande. Förslag ska innehålla nedan redovisade inlämningskrav och en utvärderingsgrupp kommer att granska de inkomna förslagen utifrån nedan redovisade utvärderingskriterier. Utvärderingsgruppen kommer bestå av medarbetare inom Trelleborgs kommun. Kommunledningsförvaltningen och Samhällsbyggnadsförvaltningen kommer vara representerade.

Inlämningskrav

Inlämnat förslag ska innehålla följande:

 • Kort beskrivning av exploatör samt kontaktperson.
 • Kort beskrivning av arkitekt/arkitektgrupp samt kontaktperson.
 • Beskrivning i text av inlämnat förslag angående gestaltning och hållbarhet mm.
 • Upplåtelseform, antal bostäder, antal kvm BTA och så vidare.
 • Ange minst ett genomfört eller pågående likvärdigt referensprojekt.
 • Bevis på ekonomisk status/kapacitet som krävs för att genomföra projektet till exempel ratingbetyg, årsredovisning med mera.
 • Skisser och kartor i minimum:
  a. Situationsplan skala 1:500 över områdets framtida struktur.
  b. Volymskiss på byggnad.
  c. Relevanta fasadskisser och sektioner.
  d. Skisser och perspektivbilder där material, karaktär på byggnader och utemiljöer framgår.

Förslag märks ”Markanvisning Västervång, Ask 1” och skickas eller lämnas till:

Trelleborgs kommun
Kommunledningsförvaltningen, Mark- och exploateringsenheten
Algatan 13
231 83 Trelleborg

Förslag ska lämnas in i pappersexemplar (max A3) och digitalt i PDF-format på USB-sticka. Förslag ska vara inlämnat senast 3 september 2021.

Utvärdering

Utvärdering kommer att ske genom att alla förslag rankas mot varandra inom nedanstående utvärderingskriterier.

 1. Gestaltning
 2. Hållbarhet

För att tydliggöra vad Trelleborgs kommun lägger för tolkning i utvärderingskriterierna finns exempel nedan. Innehållet är inte uttömmande.

Utvärderingskriterier

Gestaltning (0-10 Poäng)

Området kommer att vara den norra porten till Trelleborg och representera mötet mellan land och stad. Vi ser med fördel att man nytolkar element och volymer från kringliggande områden t.ex. gårdsmiljöer. Det är viktigt att fasaderna mot väg 108 inte upplevs som slutna utan är varierande och med entréer som ger liv åt gatumiljön. Den norra gaveln blir det första mötet med staden som gärna kan sticka ut och få ett starkt utryck och väcka intresse för området och hela Trelleborgs stad.

Hållbarhet (0-5 poäng)

Trelleborgs kommun eftersträvar innovativa lösningar som underlättar hållbarhet i vardagen och bidrar till att målen i Trelleborgs kommuns hållbarhetspolicy nås. Boendemiljön anpassas efter livets olika faser och gröna och blå ytor skapar förutsättningar för biologisk mångfald i samklang med omgivande natur och den lokala platsens förutsättningar. Ekosystemtjänster ges utrymme för att bidra till de boendes trivsel och för att möta klimatförändringen och dess effekter.

Förslaget ska beskriva ansvar och åtaganden som till exempel certifiering, energioptimering, solenergi, återbruk, växtlighet med mera.

Poängsättning

Respektive förslag kommer poängsättas enligt de båda kategorierna. För gestaltningen kan förslagen få högst 10 poäng och för hållbarhet högst 5 poäng. Ett förslag kan därmed få maximalt 15 poäng. Om flera förslag får lika poäng avgör mest poäng inom kategorin gestaltning.

Trelleborgs kommun reserverar sig för att inte beakta förslag som inte är kompletta eller tydliga. Om inkomna förslag inte bedöms uppfylla Trelleborgs kommuns förväntningar äger kommunen rätt att avbryta markanvisningen utan att utse någon vinnare.

Frågor

Eventuella frågor kring markanvisningen kan skickas in via e-post till: exploatering@trelleborg.se

Sista dagen att ställa frågor är 27 augusti. Frågor kommer att besvaras med vändande e-post. Samtliga frågor och svar kommer löpande att anonymiseras och läggas ut på markanvisningens hemsida.

Tidplan

Observera att tidplanen är preliminär.

Tidplan Västervång, kvarteret Ask
Tidpunkt / periodAktivitet
Kvartal två - kvartal fyra 2021Utbyggnad allmän platsmark
26 maj 2021Markanvisningen publiceras
27 augusti 2021Sista dagen att inkomma med frågor
3 september 2021Sista dag för inlämning av förslag
24 september 2021Vinnaren meddelas
Kvartal fyra 2021Markanvisningsavtal tecknas
Kvartal fyra 2021 – kvartal ett 2022Bygglov
Kvartal ett 2022Köpeavtal (efter godkänt bygglov)

Upphovs- och nyttjanderättsfrågor

Inlämning av handlingar innebär att Trelleborgs kommun ges rätt att ställa ut och/eller publicera förslagen, samt mångfaldiga det för behandling inom kommunen för projektet och på så sätt som inte strider mot upphovsrättsliga regler.

Sekretess råder kring inlämnade förslag till dess att beslut om vinnare meddelats. Förslagen kommer efter avslutad markanvisning att offentliggöras.

Riktlinjer och policy

Riktlinjer och policy för kommunala markanvisningar i Trelleborgs kommun

Mark- och exploatering

Telefonnummer
0410-73 30 00

Kommunledningsförvaltningen