Östervång, seniorboende i kvarteret Vintern

Inbjudan till markanvisning för seniorboende i kvarteret Vintern i Trelleborg.

Förslag ska vara kommunen tillhanda senast 8 november 2021.

Norr om planområdet ligger vattentornet och ett naturområde.

Fotograf: Niclas Ingvarsson

Inledning

Trelleborgs kommun bjuder in till markanvisning för uppförande av seniorbostäder (55+ boende) på fastigheten Vintern 1 i nordöstra delen av Trelleborgs stad. Markanvisningen genomförs enligt ett jämförelseförfarande och pågår under perioden 13 september till 8 november 2021.

Markanvisningsområdet omfattas av ”Detaljplan 245, del av Östervång 1:83 med flera”, som vunnit laga kraft. Detaljplanen möjliggör för nya bostäder i form av flerbostadshus och radhus som kompletterar närområdets villabebyggelse.

Trelleborgs kommun vill med denna markanvisning få fram ett bostadsprojekt med höga boendekvaliteter och god arkitektur väl inpassat i miljön mellan stad och landsbygd. Bostadsprojektet ska utgöra ett tryggt och attraktivt boendealternativ för kommunens äldre invånare.

Välkommen med förslag!

Meddelande om justering efter fel i inbjudan

Ett fel fanns tidigare i denna inbjudan under rubriken ”Markpris” gällande begreppet BTA. Felet är nu justerat i inbjudan. Med BTA avses bruttoarea.

Flygbild med markanvisningsområdet utpekat.
”Östervång har stora andelar 40- och 60-talister vilket möjliggör för flyttkedjor i form av villasäljare och äldre som behöver mer anpassade boendeformer” Källa: Bostadsförsörjningsprogram Trelleborgs kommun

Fotograf: Niclas Ingvarsson

Lokalisering och omgivning

Planområdet Östervång är beläget i nordöstra delen av Trelleborgs tätort och omfattar cirka 2,5 hektar. Planområdet ligger i en expansiv del av Trelleborg där flera omkringliggande markområden är under utbyggnad. Hela planområdet har tidigare använts för jordbruksändamål. I samband med utbyggnaden av intilliggande villaområden under 1970-talet omvandlades planområdet till gräsytor.

Planområdet gränsar i väster till villabebyggelse och i öster mot gräsytor och jordbruksmark. Norr om planområdet ligger stadens vattentorn och ett naturområde. I söder gränsar planområdet till tillfartsvägen Vindarnas väg som är berikad med en ståtlig trädallé.

Trelleborgs centrum ligger cirka 1,5 kilometer söder om planområdet. Med cykel tar det några minuter ner till centrum. Närmsta busshållplats, Högalidsvägen, ligger cirka 670 meter från planområdet. I närheten av planområdet ligger Söderslättshallen, Vångavallen och Östervångsparken. Söderslättshallen är medelpunkten för inomhussporterna i Trelleborg och Vångavallen är en fotbollsanläggning och hemmaplan för Trelleborgs FF och IFK Trelleborg. Östervångsparken används flitigt av motionärer och inrymmer även en modern lekplats. Närmsta mataffär, Coop, finns vid Söderslättshallen.

Detaljplanen är indelad i två kvarter; det norra kvarteret Snövädret som är anvisad till H.H. Invest AB för uppförande av radhus och det södra kvarteret Vintern som utgör området för denna markanvisning.

Karta över kvarteren inom planområdet
Skiss på planerade radhus inom kvarteret Snövädret. Källa: H.H. Invest AB
”Det unika geografiska läget i kombination med en fantastisk natur skapar livskvalitet och framtidsanda. Kommunen växer med en väldig kraft och har haft en stadig befolkningsökning i över 30 år. Siktet är inställt på att nå 50 000 invånare 2028 och ytterligare drygt 5 000 år 2040 – en ökning på mer än 10 000 invånare på två decennier” Källa: Trelleborg Växer

Fotograf: Niclas Ingvarsson

Förutsättningar

Markanvisningsområdet

Markanvisningsområdet utgörs av fastigheten Vintern 1 med en areal om 8797 kvadratmeter.

Markanvisningsområdets avgränsning är markerad i bilden.

Markpris

Priset för byggrätten är 2800 kr/kvm BTA (kronor per kvadratmeter bruttoarea).

Priset kommer att indexeras (ej lägre än 2800 kr/kvm BTA) med KPI. I prissättningen för kvm BTA avses byggnation ovan mark exklusive komplementbyggnader och överglasad innergård.

Bostadsform

Bostäderna ska utgöras av seniorboende (55+ boende). Upplåtelseformen regleras ej.

Detaljplan

I detaljplanen regleras några grundläggande principer kring bebyggelsens utformning. Byggnation får uppföras om högst tre våningar, med en högsta nockhöjd om 14,5 meter. Största byggnadsarea exklusive överglasad innergård är 2520 kvadratmeter.

Utdrag från detaljplanen med markanvisningsområdet längst i söder

Parkering

Parkering ska anordnas inom den egna fastigheten i enlighet med kommunens parkeringsstrategi och reviderad parkeringsnorm.

Trelleborgs kommun har inte möjlighet att erbjuda parkeringsköp i kommunal parkeringsanläggning.

Allmän platsmark

Trelleborgs kommun är huvudman för allmän platsmark inom planområdet vilket innebär att kommunen svarar för anläggande, drift och underhåll av dessa platser.

Ledningar

Trelleborgs kommun ansvarar för att nödvändiga ledningsflyttar av aktiva ledningar utförs inom markanvisningsområdet, kostnadsansvaret för ledningsflyttar åligger kommunen och berörd ledningshavare. Ledningsflyttar kommer ske i samband med utbyggnaden av den allmänna platsmarken. Exploatören ansvarar för borttagande av äldre ledningar som ej är i bruk inom markanvisningsområdet.

Exploatören bekostar samtliga anslutningsavgifter som behövs till följd av markanvisningsområdets exploatering.

 • Anslutning till VA- och dagvattennätet sker via Trelleborgs kommun, Vatten- och avfallsavdelningen.
 • Anslutning till elnätet sker via Trelleborgs Elnät AB.
 • Möjlighet finns till fiberanslutning.
 • Ingen möjlighet finns till fjärrvärmeanslutning.

Avfallshantering

Avfallshantering ska ske enligt kommunens renhållningsordning. Möjlighet finns att anordna underjordiska avfallsbehållare inom egna fastigheten.

Markens skick

Markanvisningsområdet består idag av grönytor. I samband med ledningsflyttar kan Trelleborgs kommun komma att behöva utföra grävningar inom markanvisningsområdet. Marken säljs i befintligt skick.

Geo- och miljöteknisk utredning har genomförts för planområdet. Kommunen bekostar inga eventuella grundläggningsåtgärder.

Avtal

Markanvisningsavtal upprättas enligt riktlinjer och policy för kommunala markanvisningar i Trelleborgs kommun. Beslut om markanvisningsavtal fattas i kommunfullmäktige.

Markanvisningsavtalet kommer gälla under viss tid fram till dess att köpeavtal kan ingås. I samband med tecknande av markanvisningsavtal kommer en markanvisningsavgift om 2,5 procent av köpeskillingen att erläggas, vilken avräknas köpeskillingen vid genomförande av köp. Exploatören kommer åläggas att genomföra exploateringen i enlighet med överenskomna bygglovhandlingar och tidsperiod. Byggnadsskyldigheten kommer att kopplas till viten.

Markanvisningens upplägg

Markanvisningen kommer att genomföras genom ett jämförelseförfarande. Förslag ska innehålla nedan redovisade inlämningskrav och en utvärderingsgrupp kommer granska de inkomna förslagen utifrån nedan redovisade utvärderingskriterier. Utvärderingsgruppen kommer att bestå av medarbetare inom Trelleborgs kommun. Kommunledningsförvaltningen och Samhällsbyggnadsförvaltningen kommer att vara representerade.

Inlämningskrav

Inlämnat förslag ska innehålla följande:

 • Kort beskrivning av exploatör samt kontaktperson.
 • Kort beskrivning av arkitekt/arkitektgrupp samt kontaktperson.
 • Beskrivning av ambitioner inom gestaltning och hållbarhet.
 • Beskrivning av antal bostäder, antal kvm BTA och upplåtelseform.
 • Tidigare genomförda eller pågående likvärdiga referensprojekt.
 • Bevis på ekonomisk status/kapacitet som krävs för att genomföra bostadsprojektet t.ex. ratingbetyg, årsredovisning och finansiering.
 • Skisser och kartor i minimum:
  • Situationsplan skala 1:500 över områdets framtida struktur.
  • Volymskiss på byggnation.
  • Relevanta fasadskisser och sektioner.
  • Skisser och perspektivbilder där material, karaktär på byggnation och utemiljöer framgår.

Förslaget ska märkas ”Markanvisning Seniorboende kv. Vintern” och lämnas in digitalt till exploatering@trelleborg.se senast 8 november 2021. Allt material ska vara i pdf-format.

Utvärderingskriterier

Utvärdering kommer att baseras på hur väl förslaget genomsyras av nedan angivna utvärderingskriterier.

Gestaltning (0-10 poäng)

För att uppnå ett samspel med omgivningen får byggnationen gärna ha lugn och enkelhet i gestaltningen. Inspiration kan med fördel hämtas från omkringliggande landskap till exempel genom en nytolkning av den klassiska skånelängans arkitektur. Med hänsyn till närområdets gröna och lummiga karaktär förordas användning av naturmaterial och växtlighet.

Utomhus- och inomhusmiljöer ska ha genomtänkt utformning med balans mellan privat och gemensamt. Delar av gårdsmiljön får gärna utformas som en överglasad innergård för att möjliggöra umgänge och aktiviteter under årets alla säsonger.

Hållbarhet (0-10 poäng)

Trelleborgs kommun eftersträvar innovativa lösningar som underlättar hållbarhet i vardagen och bidrar till att målen i Trelleborgs kommuns hållbarhetspolicy nås. Den fysiska miljön anpassas efter åldrandets förutsättningar och målgruppens varierande behov utan stigmatisering. Gemenskap uppmuntras samtidigt som identitet och självständig bibehålls.

Utomhus- och inomhusmiljöer utformas för tillgänglighet och trygghet samt främjar delaktighet och fysisk aktivitet. En viktig del är att skapa en hållbar och grön miljö baserad på universell utformning och gemenskap, men också möjlighet till en privat sfär på balkong, uteplats eller innergård.

Ansvar och åtaganden kring miljömässig hållbarhet till exempel användning av hållbara material, energioptimering, dagvattenhantering och goda gröna kvaliteter med möjlighet till ekosystemtjänster ska framgå av förslaget.

Poängsättning

Respektive förslag kommer att poängsättas enligt de båda kategorierna. För gestaltning kan ett förslag få högst 10 poäng och för hållbarhet högst 10 poäng. Ett förslag kan därmed få maximalt 20 poäng.

Om inkomna förslag inte bedöms uppfylla Trelleborgs kommuns förväntningar äger kommunen rätt att avbryta markanvisningen utan att utse någon vinnare.

Förslag ska följa detaljplanen. Val av vinnande förslag är inte ett ställningstagande från kommunen avseende bygglov. I det fall det i ett senare skede visar sig att ett förslag avviker från detaljplanen förbehåller sig kommunen rätten av att avbryta tilldelningen.

Frågor

Eventuella frågor kring markanvisningen kan skickas in via e-post till: exploatering@trelleborg.se

Sista dagen att ställa frågor är 29 oktober. Frågor kommer att besvaras med vändande e-post. Frågor och svar kommer löpande att anonymiseras och läggas ut under rubriken Frågor och svar nedan.

Frågor och svar om markanvisningstävlingen

 • Svar: Trelleborgs kommun och Bovieran AB har haft gemensamma planer på att möjliggöra för ett seniorboende i norra delen av Trelleborgs tätort, vilket resulterade i att detaljplan DP 245 med namnet ”Bovieran” initierades. Efter att detaljplanen vunnit laga kraft valde Bovieran AB att lämna projektet. Därför har Trelleborgs kommun nu utlyst denna markanvisningstävling.

Preliminär tidplan
Kvartal tre 2021 – kvartal fyra 2021Utbyggnad allmän platsmark
13 september 2021Markanvisningen publiceras
29 oktober 2021Sista dag att inkomma med frågor
8 november 2021Sista dag för inlämning av förslag
November 2021Vinnaren meddelas
Kvartal ett 2022Markanvisningsavtal antas i kommunfullmäktige
Kvartal ett 2022 – kvartal två 2022Bygglov
Kvartal två 2022Köpeavtal och byggstart (efter godkänt bygglov)

Övrig information

Upphovs- och nyttjanderättsfrågor

Inlämning av handlingar innebär att Trelleborgs kommun ges rätt att utan ersättning ställa ut och/eller publicera förslagen, samt mångfaldiga det för behandling inom kommunen för projektet och på så sätt som inte strider mot upphovsrättsliga regler.

Sekretess råder kring inlämnande förslag till dess att beslut om vinnare meddelats. Förslagen kommer efter avslutad markanvisning att offentliggöras.

Fotograf: Niclas Ingvarsson

Med spännande stadsomvandlingsprojekt och infrastruktursatsningar bygger vi just nu en attraktiv kuststad mitt i den expansiva och dynamiska Öresundsregionen. Följ arbetet med hur Trelleborg växer på sajten med just namnet Trelleborg växer.

Mark- och exploatering

Telefonnummer
0410-73 30 00

Kommunledningsförvaltningen