Revisionsreglemente

Revisionens roll

§ 1.

Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument för granskning och kontroll av den verksamhet, som bedrivs i styrelser, nämnder, företag och donationsstiftelser. Revisionen har en central roll när det gäller att säkerställa insynen i och kontrollen av all verksamhet, som kommunen ansvarar för. Den har därmed en viktig funktion i den lokala självstyrelsen. Revisionen kan skänka legitimitet och förtroende åt verksamheten, men också vara förmedlare av väsentlig och nödvändig kritik. Med sina insatser kan revisionen också bidra till förbättring och utveckling.

Den övergripande revisionsuppgiften i kommunen är att granska om verksamheten följer fullmäktiges beslut och om verksamheten uppnår de politiska målen inom givna ekonomiska ramar. En väsentlig uppgift är att främja arbetet med styrning och kontroll av verksamheten.

Att vara revisor och lekmannarevisor är ett förtroendeuppdrag vars syfte är att med oberoende, saklighet och integritet främja, granska och bedöma verksamheten.

Revisionens formella reglering

§ 2.

För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta reglemente samt utfärdade ägardirektiv för kommunala företag. Den kommunala revisionen regleras i kommunallagen, främst kapitel 12. Lekmannarevisionen regleras i aktiebolagslagen, kapitel 10. Regler för revision finns också i lagstiftning för andra företagsformer t ex stiftelselagen.

God revisionssed i kommunal verksamhet är de föredömliga och goda principer och tillvägagångssätt, som är allmänt vedertagna när kommunal revision utförs. Den goda seden uttrycker grundläggande värden,

förhållningssätt och förutsättningar liksom processer, principer och tillvägagångssätt i granskning och bedömning i kommunen och dess kommunala företag. God revisionssed i kommunal verksamhet utgår från den kommunala sektorns förhållanden. Revisionsarbetet i kommunen ska bedrivas med utgångspunkt från den goda sed som senast är uttolkad ochuttryckt i skriften ”God revisionssed i kommunal verksamhet” (SKL).

När revisorerna beslutar om sin förvaltning och om jäv gäller i tillämpliga delar också regelverket för beslutsfattande mm i kommunallagen och kommunens nämndreglemente.

Revisorerna verkar i övrigt under den lagstiftning som allmänt gäller i offentlig verksamhet – tryckfrihetsförordning, offentlighets- och sekretesslag, förvaltningslag, personuppgiftslag, lagen om offentlig upphandling m fl. Likaså har de att följa kommunövergripande riktlinjer från fullmäktige.

Revisorerna granskar verksamhet, som i sin tur är reglerad av speciallagstiftning som revisorerna behöver vara orienterade om, för insikt om hur dessa styr och påverkar de organ revisorerna granskar.

Revisorernas antal och organisation

§ 3.

Kommunen har det av fullmäktige fastställda antalet revisorer. Dessa utses av fullmäktige efter allmänna val för en mandatperiod. Om en revisor avgår eller uppdraget på något sätt upphör under mandatperioden förrättar fullmäktige fyllnadsval så snart som möjligt.

§ 4.

Revisorerna arbetar samfällt med hela granskningsuppdraget.

§ 5.

Bland kommunens revisorer utser fullmäktige lekmannarevisorer till kommunens aktiebolag och revisorer i kommunala stiftelser i det antal som fastställs för varje enskilt företag.

§ 6.

Fullmäktige väljer för den tid, som fullmäktige bestämmer, en ordförande och två vice. Rollen är att vara sammankallande och leda gemensamma sammankomster och sammanträden. Ordförande hämtas ur oppositionen i fullmäktige.

§ 7.

Fullmäktige väljer revisorerna för en mandatperiod. Uppdraget är slutfört när revisorerna under det femte året efter valet har avslutat granskningen av det fjärde årets verksamhet och avlämnat revisionsberättelse. Det första året

i mandatperioden inleds därför med dubbla grupper revisorer fram till dess att föregående års förvaltning och bokslut är reviderat.

Revisorernas uppgifter § 8.

Utöver lagstadgade uppdrag svarar revisorerna för granskningen av till kommunen lämnade donationsstiftelser.

§ 9.

I ärenden. som avser och berör revision, har revisorerna rätt att yttra sig i fullmäktige.

Revisorernas ekonomi och förvaltning § 10.

Fullmäktiges presidium ansvarar för beredningen av budget till revisorerna, lekmannarevisorerna och av fullmäktige utsedda revisorer i stiftelser.

§ 11.

Fullmäktige beslutar om budget för lekmannarevisorerna och av fullmäktige utsedda revisorer i stiftelser. Kostnaderna belastar respektive företag.

§ 12.

För att besluta i ärenden om sin förvaltning och om jäv sammanträder revisorerna enligt de regler, som gäller för en kommunal nämnd.

§ 13.

Revisorernas räkenskaper och förvaltning granskas av den beredning, som fullmäktige utsett för revisorernas budget.

Revisorerna lämnar de upplysningar och material, som begärs för denna granskning.

Revisorernas sakkunniga biträden

§ 14.

Revisorerna och lekmannarevisorerna anlitar själva sakkunniga till sin granskning i den omfattning som behövs för att fullgöra granskningen enligt god revisionssed. Vid upphandling tillämpas kommunens upphandlingsregler.

Revisorerna och lekmannarevisorerna beslutar själva om upphandling. Revisorernas beslut om upphandling utgör förvaltningsbeslut.

§ 15.

Bestämmelserna i kommunallagen, aktiebolagslagen och stiftelselagen om revisorernas rätt till upplysningar gäller också de sakkunniga som biträder revisorerna och lekmannarevisorerna.

Upphandling av finansiell revision

§ 16.

Kommunens revisorer föreslår, efter upphandling, auktoriserade och godkända revisorer till kommunens företag.

Revisorernas arbetsformer

§ 17.

Ordföranden kallar revisorerna till sammankomster i granskningsarbetet och till sammanträden i ärenden om sin förvaltning och om jäv. Ordföranden får kalla även sakkunniga och andra experter samt förtroendevalda i styrelse och nämnder till dessa sammankomster.

I granskningsarbetet är revisorerna fristående och självständiga. Varje revisor kan göra egna val och bedömningar. Revisorerna är inget kollektivt organ som fattar majoritetsbeslut i granskningsarbetet.

§ 18.

Minnesanteckningar ska föras vid revisorernas sammankomster i gransknings-arbetet. Ordföranden ansvarar för att anteckningar upprättas.

§ 19.

De beslut som revisorerna fattar om sin förvaltning och om jäv ska tas upp i protokoll. Ordföranden ansvarar för att protokoll upprättas.

Protokollet justeras av ordföranden och ytterligare en revisor. Revisorerna kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen ska redovisas skriftligt innan revisorerna justerar den.

§ 20.

En skrivelse (eller motsvarande) i revisorernas namn i granskningsarbetet fordrar att alla revisorer är eniga om innehållet. Skrivelsen ska undertecknas av den/de som revisorerna utser.

Revisorernas rapportering

§ 21.

Revisionsberättelsen lämnas till fullmäktige vid den tidpunkt som fullmäktige bestämmer.

Till revisionsberättelsen fogas en sammanfattande redogörelse för resultatet av revisorernas granskning.

Lekmannarevisorernas granskningsrapporter ska lämnas till fullmäktige vid den tidpunkt som fullmäktige bestämmer.

§ 22.

Revisorernas utlåtande om delårsrapport lämnas så snart som möjligt till kommunfullmäktige inför deras behandling av delårsrapporten.

§ 23.

Revisorerna redovisar löpande resultatet av sin granskning till fullmäktige. De sakkunnigas rapporter samt rapporter och bedömningar från revisorerna lämnas till fullmäktiges presidium så snart en granskning är avslutad. Fullmäktiges presidium svarar för vidare spridning till fullmäktiges alla ledamöter.

Detta uppfyller kravet i kommunallagen på att de sakkunnigas rapporter ska bifogas revisionsberättelsen. I revisionsberättelsen förtecknas de rapporter som förmedlats till fullmäktige och som formellt hör till revisionsberättelsen.

Revisorerna och fullmäktige

§ 24.

Revisorerna och fullmäktiges presidium har regelbundna överläggningar, minst 2 gånger varje år.

Revisorerna närvarar vid fullmäktiges möten för att på fullmäktiges eller revisorernas initiativ informera om revisionen samt svara på frågor.

§ 25.

Revisorerna kan initiera ärende i fullmäktige med anledning av sin granskning och om sin förvaltning, när de bedömer att så behövs. Fullmäktiges ordförande svarar för att sådana ärenden tas upp till behandling, så snart som möjligt, efter att beredning skett.

Revisorerna kan initiera ärende i nämnder och styrelser med anledning av sin granskning, när de bedömer att så behövs. Nämndens ordförande svarar för att sådana ärenden tas upp till behandling så snart som möjligt.

Revisorerna rapporterar till ansvarig nämnd om de i sin granskning funnit att misstanke om att brott av förmögenhetsrättslig karaktär förövats eller om allmän förvaltningsdomstols avgörande åsidosatts. Om berörd nämnd inte vidtagit tillfredsställande åtgärder med anledning därav rapporterar revisorerna till fullmäktige. Fullmäktiges ordförande svarar för att sådana ärenden tas upp till behandling, så snart som möjligt, efter att beredning har skett.

Revisorernas arkiv

§ 26.

För vården av revisorernas arkiv gäller bestämmelserna i arkivlagen och i av fullmäktige fastställt arkivreglemente.

Reglementets giltighet

§ 27.

Reglementet gäller från 2020-06-17 till dess fullmäktige fattar annat beslut.

Kommunledningsförvaltningen

Relaterade sidor