Miljöfarlig verksamhet, avgifter

Här hittar du avgifter för anmälan, prövning av ansökan och tillsyn av miljöfarliga verksamheter.

Prövning av ansökan

Inrättande av avloppsanordning, 8 640 kronor.

Inrättande av annan avloppsanordning (BDT-avlopp), 8 640 kronor.

Inrättande av gemensam avloppsanordning för 6-25 personekvivalenter, 9 720 kronor.

Inrättande av gemensam avloppsanordning för 26-100 personekvivalenter, 16 200 kronor.

Anslutning av vattentoalett eller BDT-avlopp till befintlig avloppsanordning, 4 320 kronor.

Anmälan

Handläggning avseende anmälningspliktig verksamhet enligt bilaga C, fast avgift (se taxebilaga) eller timavgift på 1 080 kronor.

Handläggning av anmälan om ändring av avloppsanordning, 6 480 kronor.

Handläggning av anmälan om värmepump, 2 160 kronor.

Remissyttrande

Yttrande som kommunen avger i egenskap av tillsynsmyndighet med anledning av ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet hos länsstyrelse eller miljödomstol, timavgift på 1 080 kronor.

Tillsyn i övrigt

Tillsyn över miljöfarlig verksamhet för vilken tillstånds- eller anmälningsplikt gäller, fast avgift (se taxebilaga) eller timavgift på 1 080 kronor.

Tillsyn över verksamhet som berörs av föreskrifter som meddelats enligt 12 kap 10 § miljöbalken, timavgift på 1 080 kronor.

Tillsyn i övrigt över miljöfarlig verksamhet, timavgift på 1 080 kronor.

Prövning av ansökan – kemiska produkter och biotekniska organismer

Prövningsavgift för ansökan om spridning av kemiska bekämpningsmedel, 3 240 kronor.

Information och anmälan – kemiska produkter och biotekniska organismer

Handläggning av anmälan om spridning av kemiska bekämpningsmedel, 3 240 kronor.

Handläggning av information av den som avser att installera en anordning enligt 1 kap 1 eller 2§§ samt den som avser att hantera mer än 250 liter brandfarlig vätska inom vattenskyddsområde enligt 1 kap 3 §. (NFS 2003:24, 4 kap Information), 1 080 kronor.

Tillsyn i övrigt

Anläggning som innehåller CFC, HCFC, haloner, HFC eller dylikt, 2 160 kronor.

Tillsyn enligt NFS 2003:24 avseende

  1. Förvaring av mer än 1 kubikmeter diselbrännolja eller eldningsolja i öppen cistern i mark, 2 160 kronor.
  2. Markförlagda rör- och slangledningar som är anslutna till öppna cisterner ovan mark och avsedda för förvaring av brandfarliga oljor enligt ovan samt spilloljor, timavgift på 2 160 kronor.
  3. Förvaring av diselbrännolja eller eldningsolja eller spillolja i öppen cistern ovan mark med tillhörande rörledningar, om cistern rymmer mer än 1 kubikmeter men högst 10 kubikmeter, 2 160 kronor.
  4. Hantering av mer än 250 liter brandfarlig vätska inom vattenskyddsområde, 3 240 kronor.

Tillsyn i övrigt av kemiska produkter med mera, timavgift på 1 080 kronor.

Prövning av ansökan – avfallshantering och producentansvar

Prövning av ansökan om dispens/tillstånd att själv återvinna och bortskaffa avfall, 2 160 kronor.

Anmälan – avfallshantering och producentansvar

Handläggning av anmälan från fastighetsägare eller nyttjanderättshavare om kompostering, bortskaffande av avfall med mera, 2 160 kronor.

Tillsyn i övrigt

Tillsyn i övrigt av avfallshantering eller producentansvar, timavgift på 1 080 kronor.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Telefonnummer
0410-73 30 00

Adress

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Rådhuset
231 83

Besöksadress

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Corfitz Beck Friisgatan 4B
231 83 Trelleborg

Samhällsbyggnadsförvaltningen