Infartsväg anläggs från Vindarnas väg

Publicerad:

Trelleborgs kommun kommer under hösten och vintern att anlägga en infartsväg från Vindarnas väg. Parallellt med infartsvägen ska det byggas en gång- och cykelbana.

Översiktlig kartbild över det berörda området Östervång 1:83.

Fotograf: Trelleborgs kommun

Ytan öster om den nya infartsvägen planeras för framtida bostäder i form av radhus och lägenheter.

I norra grönområdet byggs en försänkning eller torr damm i gräsytan med flacka slänter. Denna ska fungera som kortvarig magasinering av extrema regnflöden vilket beräknas ske max vart tjugonde år.

Entreprenör för arbetet är VBA.

Arbetena beräknas vara avslutade under december 2021.