Tillstånd och ansökan

Om du vill anlägga en ny avloppsanläggning eller ändra en befintlig behöver du ett tillstånd. Du ansöker om tillståndet genom att ta kontakt med samhällsbyggnadsförvaltningen.

Åtgärder som kräver tillstånd

  • Anlägga ett minireningsverk
  • Anlägga ny avloppsanläggning för 1) bad-, disk- och tvättvatten (BDT-vatten), 2) vattentoalett och BDT-vatten till markbädd eller motsvarande, 3) vattentoalett ansluten till sluten tank
  • Ändra befintlig avloppsanläggning, byta sluten tank, eller väsentligt öka belastningen av avloppsvatten till avloppsanläggningen
  • Installera kompletterande fosforrening till befintlig markbädd
  • Koppla vattentoalett till befintlig avloppsanläggning, om denna tidigare inte har haft vattentoalett inkopplad
  • Kompostera toalettavfall i en latrinkompost eller installera torr toalettlösning, exempelvis förbränningstoalett eller förmultningstoalett.

Du behöver inte tillstånd för att

  • Byta en ledning, t.ex. vid stopp eller läckage, om det kan betraktas som underhåll och ledningen inte får en ny dragning.
  • Byta ut en slamavskiljare mot ny likvärdig, om slamavskiljaren ligger på samma plats som tidigare.

Anmälan

I enlighet med plan- och bygglagen (2010:900) ska en anmälan lämnas in tillsammans med ansökan. Det görs på samma blankett som själva ansökan.

Vad händer om du anlägger avlopp utan tillstånd?

Om du anlägger en avloppsanläggning utan tillstånd kan du bli skyldig att betala en straffavgift, en så kallad miljösanktionsavgift. Därefter måste du visa att anläggningen har den utformning och funktion som krävts om du skulle ha sökt tillstånd innan den byggts. Om du inte kan visa att avloppsanläggningen uppfyller kraven kan du bli tvungen att bygga en ny anläggning eller flytta den befintliga.

Så här söker du tillstånd

Enskilda avloppsanläggningar i Trelleborgs kommun ska vara godkända av samhällsbyggnadsnämnden. Det krävs tillstånd från samhällsbyggnadsnämnden för att inrätta en enskild avloppsanordning. En särskild ansökningsblankett ska insändas fullständigt ifylld till samhällsbyggnadsnämnden. Tillsammans med ansökan ska det medfölja en situationsplan över tomten och den närmaste omgivningen i skala 1:400. På denna plan ska förutom huset vara inritat planerad avloppsanordning (brunnar, ledningar etc.) samt närliggande vattentäkter och vattendrag. Avståndet mellan anläggningen och närmaste vattentäkt ska vara så stort som möjligt och bör inte understiga 20 meter. Material och dimensioner för avloppsbrunnar och avloppsledningar ska anges, samt vart utsläppet från anläggningen tar vägen (dike, vattendrag eller liknande). Dessutom ska farbar väg för slamsugningsfordon utmärkas.

Ett tillstånd att anlägga avloppsanordning gäller i fem år men förfaller, om arbetet med anordningen inte har påbörjats inom två år.

Ansök om enskilt avlopp (Självbetjäningssidor)

Samhällsbyggnadsförvaltningen