Reningskrav

Östersjön och vattendragen i kommunen är starkt påverkade av mänsklig aktivitet vilket har resulterat i att havet drabbas av övergödning med blomning av giftiga blågröna alger som följd.

Tidigare ställdes krav på de enskilda avloppsanläggningarnas konstruktion, medan nuvarande krav utgår från anläggningens funktion. Funktionskraven ställs genom så kallade skyddsnivåer, där de olika skyddsnivåerna motsvarar avloppsanläggningens reningsgrad för organiskt material, fosfor och kväve. Bestämning av skyddsnivå innebär en bedömning av grundvattens och ytvattens känslighet för utsläpp av avloppsvatten. För hög skyddsnivå ska anläggningen förväntas reducera:

  • minst 90 % rening av organiska ämnen (mätt som BOD7)
  • minst 90 % rening av fosfor (mätt som tot-P)
  • minst 50 % rening av kväve (mätt som tot-N)

Samhällsbyggnadsförvaltningen