Lösningar för enskilt avlopp

Nedan beskrivs kortfattat några av de avloppslösningarna. Utförlig information finns på Avloppsguidens webbplats.

Det utkommer kontinuerligt nya anläggningstyper på marknaden, av vilka många baseras på obeprövad teknik. Vid val av en sådan anläggning bör du som sökande vara medveten om ansökningsprocessen kan komma ta längre tid och att du som sökande kommer att behöva vara en aktiv part i förmedling av underlagsmaterial för samhällsbyggnadsförvaltningen handläggning. Se vidare under din och samhällsbyggnadsförvaltningen roller.

Minireningsverk

Avloppsanläggning för vattentoalett och BDT-vatten (bad-, disk- och tvättvatten). Ett minireningsverk är en teknisk lösning med aktiv biologisk och kemisk rening. reningsverken kräver regelbunden skötsel, tillsyn och provtagning. Tänk på att även om ett serviceavtal för driften finns är det fastighetsägaren som har ansvar för anläggningens funktion.
Det renade avloppsvattnet från minireningsverket behöver ibland ett efterpoleringssteg före utsläpp. Efterpoleringsstegets utformning är beroende av vilken typ av verk som valts och var utsläppet kommer att ske. Om ett minireningsverk ska installeras vid ett fritidsboende är det viktigt att välja ett reningsverk som även fungerar för den typen av temporärt boende som ger en ojämn belastning på verket.

Markbädd

Avloppsanläggning för vattentoalett och BDT-vatten (bad-, disk- och tvättvatten). Avloppsvattnet avleds från fastigheten till en slamavskiljare (alltid en trekammarbrunn) och därifrån, för rening av avloppsvattnet, till markbädd.

En markbädd skiljer sig från en infiltration genom att markbädden alltid byggs upp av tillfört sandmaterial och att det renade avloppsvattnet i en markbädd samlas upp och leds vidare till en efterpolering innan det slutligen avleds till ett åkerdike eller vattendrag.
Infiltrationsanläggning som efterföljande reningsteg är mycket beroende på de geologiska förhållandena på platsen och jordens beskaffenhet. Eftersom den ytnära berggrunden består till största delen av leriga jordarter är infiltration som efterföljande reningsteg inte lämplig i Trelleborgs kommun.

Sluten tank

Avloppsanläggning för extremt snålspolande toalett. BDT-vatten (bad- disk- och tvättvatten) till markbädd.

Kan användas då utsläpp av toalettvatten inte kan tillåtas. Avloppsvattnet från vattentoaletten samlas upp i en sluten tank. Volymen för sluten tank för ett hushåll ska uppgå till minst 3m³. I genomsnitt förbrukar en person ca 180 liter vatten/dygn.

Efterpolering

När det krävs hög skyddsnivå kan det bli aktuellt med någon form av efterpolering för att uppnå gällande reningskrav. Detta kan vara en prefabricerad lösning, fosforfälla, som binder till sig fosforn med hjälp av fällningskemikalie eller fosforbindande material. Alternativt kan ett biofilterdike eller en rotzonsanläggning anläggas.

Samhällsbyggnadsförvaltningen