Lagstiftning och ansvar

Samhällsbyggnadsnämnden är tillstånds- och tillsynsmyndighet för enskilda avlopp i Trelleborgs kommun och samhällsbyggnadsförvaltningen ansvarar för handläggningen av ansöknings- och tillsynsärenden. Förvaltningens roll i ett ansökningsärende är att granska och bedöma om den avloppsanläggning som du vill anlägga uppfyller lagstiftningens krav.

Ägare till enskilt avlopp

Miljölagstiftningen är uppbyggd kring så kallad omvänd bevisbörda, vilket innebär att det är du som ansöker som har bevisbördan och är ansvarig för att förse samhällsbyggnadsförvaltningen med den information som behövs för handläggning. Samhällsbyggnadsförvaltningen kan därför komma att efterfråga ytterligare information efter det att du har skickat in din ansökan.

Särskild hänsynsregel för avloppsvatten finns i 9 kapitlet 7 § miljöbalken och den säger att avloppsvatten ska renas eller tas omhand så det inte uppstår olägenhet för människors hälsa eller miljön. Enligt 12 § förordningen (1998:889) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd är det dessutom förbjudet att släppa ut avloppsvatten som inte har genomgått längre rening än slamavskiljning.

På Naturvårdsverkets webbplats kan du ta del av de allmänna råden om små avloppsanordningar. De har beteckningen NFS 2006:7 och började gälla 2006-08-01.
En avloppsanläggning ska alltid anläggas av en sakkunnig person.

Samhällsbyggnadsförvaltningen får inte ge förslag på vilken typ av avloppsanläggning som du ska anlägga eller hur denna ska projekteras, utan vår uppgift är att granska och bedöma din ansökan.

Avloppsguiden

Havs- och vattenmyndigheten

Konsumentverket

Marknadsöversikt enskilda avlopp

Naturvårdsverket

Samhällsbyggnadsförvaltningen