Fördjupad översiktsplan Trelleborg stad 2035

Kommunen arbetar med att ta fram en ny fördjupad översiktsplan för Trelleborgs stad, som ska sträcka sig till år 2035. Ett förslag var ute för samråd under hösten 2019, med möjlighet för privatpersoner, organisationer och myndigheter att lämna synpunkter.

Förslaget till fördjupad översiktsplan för Trelleborgs stad sträcker sig fram till 2035.

Fotograf: Nina Schwab

Den fördjupade översiktsplanen för staden är ett strategiskt planeringsdokument som skapar förutsättningar för Trelleborgs utveckling mot en framgångskommun med hög livskvalitet och en långsiktigt hållbar tillväxt. Den visar på viljeriktningen för utvecklingen av staden och möjliggör för nya utbyggnadsområden, infrastruktur, grönstruktur, skolor, kultur- och fritidsområden.

En viktig utgångspunkt i samrådsförslaget är kommunens pågående arbete med Kuststad 2025, vilket är kommunens största stadsutvecklingsprojekt med planer för en ringväg, business center och nya kustnära stadsdelar.

Samrådet

Under samrådstiden, 20 september-22 november 2019, fanns förslaget till fördjupad översiktsplan för Trelleborgs stad 2035 tillgängligt på kommunens bibliotek, i Rådhuset samt på kommunens webbplats. En utställning av samrådsförslaget anordnades på Valengallerian där det även fanns möjlighet att träffa politiker och tjänstepersoner vid tre olika tillfällen.

Inkomna synpunkter

Under samrådet inkom totalt 65 skriftliga synpunkter varav 16 via den digitala kartan. Samtliga yttranden finns nu sammanställda i sin helhet att ta del av.

Fortsatt process

Nu pågår arbetet med att gå igenom och svara på alla inkomna yttranden i en samrådsredogö­relse. I den ska även de förändringar som synpunk­terna leder till redovisas. Samrådsredogörelsen kommer att godkännas av kommunstyrelsen i samband med beslut om att den fördjupade översiktsplanen ska skickas ut för utställning.

Vad är en översiktsplan?

Översiktsplanen anger inriktningen för den långsiktiga samhällsutvecklingen och den fysiska miljön samt kommunens politiska vision. I planen ska vägledning ges för beslut om hur mark- och vattenområden samt hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras.

Det ska också finnas redovisningar om hur kommunen avser att ta hänsyn till och samordna relevanta nationella och regionala mål, planer och program, av betydelse för en hållbar utveckling inom kommunen. Översiktsplanen är vägledande för planeringen i kommunen och för de detaljplaner som tas fram.

Bakgrund

Genom långsiktig stadsutveckling tas Trelleborgs läge i Öresundsregionen och närheten till Europa till vara, vilket stärker kommunen som regional kärna. I detta arbete är fördjupningen av översiktsplanen ett av kommunens viktigaste strategiska dokument och stadsutvecklingsprojektet Kuststad 2025 en del av det långsiktiga arbetet.

Samhällsbyggnadsförvaltningen