Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunens yta. En översiktsplan är kommunens vision för den framtida utvecklingen.

Kartbilden visar Trelleborgs kommun och kopplingen till närliggande orter.

Fotograf: Nina Schwab

Trelleborgs kommun omfattas av två översiktsplaner. En för orterna och landsbygden, så kallad översiktsplan eller ÖP, en för staden, så kallad fördjupad översiktsplan eller FÖP.

Vad är en översiktsplan?

En översiktsplan uttrycker kommunens långsiktiga och strategiska vilja för mark-, vatten- och bebyggelseutveckling samt hur befintlig bebyggelse ska användas, utvecklas eller bevaras. En översiktsplan ska vara aktuell och varje mandatperiod ska kommunfullmäktige ta ställning till dess aktualitet.

Hur används översiktsplanen?

Översiktsplanen fyller tre viktiga funktioner. Den ska fungera som en vision för den framtida utvecklingen, ligga till grund för detaljplanering och bygglov samt vara ett instrument för dialogen mellan kommunen och staten avseende riksintressen samt de allmänna intressenas innebörd och avgränsning.

Planavdelningen

Telefonnummer
0410-73 30 00

Samhällsbyggnadsförvaltningen