Detaljplan Östra Torp 20:37 med flera, Smygehuks parkering

Syftet med detaljplanen är att säkerställa tillgängligheten till Sveriges sydligaste besöksmål, Smygehuk. Smygehuk har mellan 250 000 – 300 000 besökare varje sommar. Detta kräver en god tillgänglighet för allmänheten till och från området.

Granskning pågår 15 – 29 juni

Under granskningsperioden finns möjlighet att lämna synpunkter. Efter granskningsperioden svarar kommunen på alla skriftliga synpunkter som inkommit. Vid eventuella överklaganden kan endast de som skickat in skriftliga synpunkter under samrådsperioden eller granskningsperioden överklaga till Mark- och Miljödomstolen.

Planförslaget

  • Planförslaget finns att se under tiden 2020-06-15 – 2020-06-29 på länkarna nedan.
  • Plankartan finns även i skyltfönster på Algatan 5 i Trelleborg.

Synpunkter

Om du har synpunkter på planförslaget ska dessa lämnas senast 29 juni 2020 skriftligen till samhallsbyggnad@trelleborg.se

eller till:

Trelleborgs kommun
Rådhuset
231 83 Trelleborg

Vänligen ange namn, adress samt detaljplanens diarienummer: PL-2019-66.

Planförslaget

Planidén är att strukturera biltrafik, parkering och rörelse inom området samt markera och förstärka entrén och den södra udden. Området ska även innefatta faciliteter som till exempel toaletter, sopkärl och informationsskyltar.

Ordnad parkeringsplats

En effektiv och ordnad parkeringsplats till besöksmålet Smygehuk säkerställer tillgängligheten till området. Avgränsningen av planområdet grundar sig på naturliga förhållanden och tidigare sökta dispenser för strandskyddet. Området kantas av buskage, träd och höjdskillnader. Platsen samspelar med besöksmålets olika destinationer så som hamnen och Köpmansmagasinet.

Samhällsbyggnadsförvaltningen