Detaljplan för Stuckatören 1 med flera

Samhällsbyggnadsnämnden i Trelleborg har 2020-09-08, § 261, beslutat att anta detaljplan för Stuckatören 1 med flera – DP 223.

Beslutet har genom justerat protokoll tillkännagivits på kommunens anslagstavla 2020-09-15.

Om inte någon överklagan av detaljplaneförslaget inkommit skriftligen till Trelleborgs kommun, Rådhuset, 231 83 Trelleborg, senast den 6 oktober 2020 vinner detaljplanen laga kraft.

Protokollsutdrag samt antagandehandlingar finns tillgängliga på Trelleborgs kommuns hemsida: www.trelleborg.se/detaljplaner.

För upplysningar och frågor vänligen kontakta samhällsbyggnadsförvaltningen, planarkitekt Oskar Anselmsson.

Detaljplanens syfte

Syftet med detaljplanen är att förtäta och skapa förutsättningar för en blandad bebyggelse genom att möjliggöra för bostäder och centrumverksamhet. Syftet är även att förstärka gaturummet mot Engelbrektsgatan och Hovslagaregatan med en stadsmässig bebyggelse med entréer mot gatorna och med möjlighet till framtida centrumverksamhet mot Engelbrektsgatan.

Samhällsbyggnadsförvaltningen