Detaljplan för del av Västervång 2:25 med flera, Västervång ost och Västra Gränstorp

Syftet med detaljplanerna är att förtäta området längs väg 108, Lundavägen, med bostäder.

Lundavägen är den norra entrén till Trelleborgs stad, vilket behöver synliggöras i den fysiska miljön omkring vägen. En förtätning inom planområdena hjälper till att stärka upp Lundavägen så att den upplevs som en huvudgata in till staden.

Samhällsbyggnadsnämnden i Trelleborg har 2019-12-03, § 215 och 216, beslutat att anta detaljplan för del av Västervång 2:25 m.fl. ”Västra Gränstorp” – DP 259 och del av Västervång 2:25 m.fl. ”Västervång Ost” – DP 233. Beslutet har genom justerat protokoll tillkännagivits på kommunens anslagstavla 2019-12-13.

Om inte någon överklagan av detaljplaneförslaget inkommit skriftligen till Trelleborgs kommun, Rådhuset, 231 83 Trelleborg senast den 3 januari 2020 vinner detaljplanen laga kraft.

DP 259 vann laga kraft den 7 januari 2020.

Samhällsbyggnadsförvaltningen