Detaljplan 241 för Kiosken 1 med flera

Detaljplanens syfte är att pröva markens lämplighet för bostads- och centrumändamål och möjliggöra för byggnader som innehåller både bostäder och olika centrumverksamheter. Byggnadernas placering skapar nya rumsliga sammanhang i kopplingen till Nygatan, Stortorget och Stadsparken och nya funktioner alstrar ett ökat stadsliv. Planförslaget syftar även till att möjliggöra en sammanhållen gångväg utmed Nygatan, från öster och fram till Stortorget, samt att säkra förbindelsen mellan Nygatan och Stadsparken.

Granskning pågår 15 juni till 6 juli

Under granskningsperioden finns möjlighet att lämna synpunkter. Efter granskningsperioden svarar kommunen på alla skriftliga synpunkter som inkommit. Vid eventuella överklaganden kan endast de som skickat in skriftliga synpunkter under samrådsperioden eller granskningsperioden överklaga till Mark- och Miljödomstolen.

Planförslaget

  • Planförslaget finns att se under tiden 2020-06-15 – 2020-07-06 på länkarna nedan
  • Plankartan finns även i skyltfönster på Algatan 5 i Trelleborg

Synpunkter

Om du har synpunkter på planförslaget ska dessa lämnas senast 6 juli 2020 skriftligen till samhallsbyggnad@trelleborg.se

eller till:

Trelleborgs kommun
Rådhuset
231 83 Trelleborg

Vänligen ange namn, adress samt detaljplanens diarienummer: PL-2017-55.

Stadsbyggnad – struktur och gestaltning

Detaljplanen möjliggör två nya byggnader mellan stortorget och kvarteret Bävern, en högre byggnad i öster och en lägre i väster. Förslaget innebär att två nya byggnader integreras i stadens struktur och bidrar till nya rumsliga sammanhang. Bottenvåningarna ges en öppen och transparent karaktär för lokaler innehållande centrumverksamheter som kopplar an till den omslutande allmänna platsmarken.

Utmed Nygatan, sker en breddning av befintlig gångväg för att möjliggöra en sammanhängande utformning från kvarteret Bävern fram till torget. Passagen mellan Kiosken och kvarteret Bävern omgestaltas för en tydligare utformning som förbindelsestråk mellan Nygatan och Stadsparken.

Bebyggelse – bostad och centrumverksamhet

Detaljplanen möjliggör två byggnader i sex respektive tio plan. Därutöver medges en indragen takvåning (för tekniska installationer) och garage i källarplan. I bottenvåningen medges endast centrumverksamheter. I resterande våningsplan tillåts både centrumverksamheter och/eller bostäder.

Ett arkitektoniskt släktskap eftersträvas med bebyggelsen i det intilliggande kvarteret Bävern. Bottenvåningen ska dock ges en i huvudsak transparent karaktär för upplevelsen av att vara lätt, luftig och inbjudande, vilket är viktigt för exponeringen av ett publikt innehåll. Entréerna ska i huvudsak riktas mot Nygatan och Stortorget med syfte att gynna de befintliga rörelseflödena utmed både gatan och torget. Totalt planeras ett 40-tal lägenheter (hyresrätter) fördelade på 1:or, 2:or och 3:or och cirka 780 m2 lokalarea (LOA) för centrumverksamhet. Byggnadernas totala fotavtryck utgör cirka 520 m2 byggnadsarea (BYA).

Samhällsbyggnadsförvaltningen