Detaljplan 266, Bocken 6

Ändringen av detaljplanen Stadsplan för Trelleborgs Stad (A0) syftar till att möjliggöra bebyggelse i högst fyra våningar istället för bebyggelse i högst tre våningar på fastigheten Bocken 6. Bebyggelsens höjd regleras endast med en planbestämmelse om en byggnadshöjd på 14 meter.

Meddelande om antagande av ändring av detaljplan för Bocken 6, Trelleborgs kommun, DP 266

Samhällsbyggnadsnämnden i Trelleborg har 2020-08-11, § 203, beslutat att anta ändring av detaljplan för Bocken 6 – DP 266. Beslutet har genom justerat protokoll tillkännagivits på kommunens anslagstavla 2020-08-17.

Om inte någon överklagan av detaljplaneförslaget inkommit skriftligen till Trelleborgs kommun, Rådhuset, 231 83 Trelleborg senast den 7 september 2020 vinner detaljplanen laga kraft.

Protokollsutdrag samt antagandehandlingar finns tillgängliga nedan. För upplysningar och frågor vänligen kontakta Samhällsbyggnadsförvaltningen, planarkitekt Fredrik Magnusson.

Kartbild med planområdet markerat.

Planavdelningen

Telefonnummer
0410-73 30 00

Samhällsbyggnadsförvaltningen