Västra Sjöstaden

– där Trelleborg åter möter havet

Västra Sjöstaden är ett av Trelleborgs kommuns stora stadsutvecklingsprojekt och planerade utbyggnadsområden. Västra Sjöstaden ligger precis vid havet, med närhet till både innerstaden och naturen.

Planprogrammet i korthet

Kommunens förslag till planprogram innehåller cirka 1800 nya bostäder, två förskolor samt kommersiella ytor. Förslaget visar var nya gator, offentliga platser, ny utvidgad strand, parkområde, våtmarksområde och åmiljöer kan skapas.

Planprogram ska att visa utvecklingen och omvandlingen av den nya stadsdelen Västra Sjöstaden. Planprogrammets vision är att visa hur staden och trelleborgarna kan återfå kontakten med havet, men även hur staden kan förlängas västerut och få bättre koppling mellan Skåre, Allbäcksskogen och innerstaden, samtidigt som det skapas fler bostäder och centrumverksamheter i ett av Trelleborgs finaste lägen.

I planprogrammet beskrivs och illustreras hur området Västra Sjöstaden kan utvecklas till en stadsdel som är mer integrerad i staden och mer tillgänglig för trelleborgarna.

Västra Sjöstaden byggs där Dux och Pergo en gång låg. ICA Maxi kommer att ha kvar sin verksamhet i området. Visionsbild framtagen av Kanozi arkitekter på uppdrag av Serneke/Midroc.

Pågående arbete

  • Förslaget till planprogram, syftar till att beskriva och illustrera hur den nya stadsdelen kan se ut. Planprogrammet redovisar kvartersstruktur, gatustruktur, allmänna platser och kopplingar samt överskådlig exploateringsgrad.
  • Planprogrammet visar också på vilket sätt havet kan bli mer tillgängligt i den nya stadsdelen och för övriga staden. Målet med planprogrammet är att skapa en tydlig målbild som ska ligga till grund för kommande detaljplaner och exploatering inom området.
  • Från oktober 2018 pågår arbete med utredningar och strukturplaner.
  • Det har även gjorts utredningar i syfte att anlägga en strand i anslutning till Västra Sjöstaden.

Kommande arbete

  • Under perioden 16 november till 13 december 2020 var det samråd om planförslaget för Västra Sjöstaden. Under denna period var det möjligt att lämna synpunkter om planförslaget.
  • Efter samrådet om planförslaget sammanställs alla synpunkter i en samrådsredogörelse och en godkännandehandling för planprogrammet tas fram.
  • Arbete pågår även med att ta fram en detaljplan för Bogsprötet 3 med flera, alltså detaljplan för etapp väst enligt planprogrammet.
  • Hösten 2022 beräknas kommunfullmäktige godkänna planprogrammet.
  • Under våren 2021 och en tid framöver, fortskrider arbetet med att upprätta detaljplaner.

Utveckling tillsammans med markägarna

Trelleborgs kommun utvecklar området tillsammans med Granitor/Serneke och Ica Fastigheter som alla tre äger mark i området. Kommunen och de privata fastighetsägarna har undertecknat en avsiktsförklaring som beskriver förutsättningarna och målet med utvecklingen av området.

Exploatörernas webbplats om Västra Sjöstaden.

Visionsbilder

Bilderna nedan är visionsbilder som exploatörernas arkitekter tagit fram och ger en bild av hur området kan komma att se ut i framtiden.

Vy från havet.. Visionsbild framtagen av Fojab på uppdrag av ICA Fastigheter
En ny sandstrand planeras i området.. Visionsbild framtagen av Kanozi arkitekter på uppdrag av Serneke/Midroc.
Vy mot havet. På vänster sida syns ICA Maxi, som kommer att ha kvar sin verksamhet i området. Visionsbild framtagen av Fojab på uppdrag av ICA Fastigheter
Vy från väster, vid gamla småbåtshamnen. Visionsbild framtagen av Kanozi arkitekter på uppdrag av Serneke/Midroc.

Planområdet

Bilden nedan visar planområdets gränser.

Västra Sjöstaden sträcker sig längs Trelleborgs kust, väster om nuvarande hamnområde. Området avgränsas i väster av strandpromenaden, i öster av hamnområdet, i söder av havet och i norr av bebyggelsen norr om E6.

Bakgrund

Västra Sjöstaden ska bli en ny, attraktiv och hållbar stadsdel vid havet i Trelleborg. Här skapas en ny mötesplats för trelleborgarna som också ger möjlighet till bostäder och service på ett av de bästa lägena i kommunen.

Västra Sjöstaden sträcker sig längs Trelleborgs kust, väster om nuvarande hamnområde. Området avgränsas i väster av strandpromenaden, i öster av hamnområdet, i söder av havet och i norr av bebyggelsen norr om E6.

Historiskt sätt har området innehållit både tillverkningsindustri, lagerlokaler och handel där. Pergo och DUX har varit de stora aktörerna, men även stormarknaden ICA Maxi som har verksamhet i området än idag.

I Fördjupningen av översiktsplanen för Trelleborg 2025 är Västra Sjöstaden tydligt utpekat som ett område att förtäta och omvandla till en ny stadsdel med blandad bebyggelse. Bostäder kan skapas i ett av de mest attraktiva lägena i Trelleborg och locka nya invånare till staden, samtidigt som nya allmänna platser, som en strandpromenad, kan möjliggöras i området. Korsningen Västra ringvägen-E6 kan göras till en entré som tydligt signalerar början av staden.

Planavdelningen

Telefonnummer
0410-73 30 00

Mark- och exploatering

Telefonnummer
0410-73 30 00

Samhällsbyggnadsförvaltningen