Västra Sjöstaden

– där Trelleborg åter möter havet

Västra Sjöstaden är ett av Trelleborgs kommuns stora stadsutvecklingsprojekt och planerade utbyggnadsområden. Västra Sjöstaden ligger precis vid havet, med närhet till både innerstaden och naturen.

Planprogrammet i korthet

Kommunens förslag till planprogram innehåller cirka 1800 nya bostäder, två förskolor samt kommersiella ytor. Förslaget visar var nya gator, offentliga platser, ny utvidgad strand, parkområde, våtmarksområde och åmiljöer kan skapas.

Planprogram ska att visa utvecklingen och omvandlingen av den nya stadsdelen Västra Sjöstaden. Planprogrammets vision är att visa hur staden och trelleborgarna kan återfå kontakten med havet, men även hur staden kan förlängas västerut och få bättre koppling mellan Skåre, Allbäcksskogen och innerstaden, samtidigt som det skapas fler bostäder och centrumverksamheter i ett av Trelleborgs finaste lägen.

I planprogrammet beskrivs och illustreras hur området Västra Sjöstaden kan utvecklas till en stadsdel som är mer integrerad i staden och mer tillgänglig för trelleborgarna.

Västra Sjöstaden byggs där Dux och Pergo en gång låg. ICA Maxi kommer att ha kvar sin verksamhet i området. Visionsbild framtagen av Kanozi arkitekter på uppdrag av Serneke/Midroc.

Trelleborgs kommun bjuder in till samråd

Under perioden 16 november till 13 december bjuder Trelleborgs kommun in till samråd om planförslaget för Västra Sjöstaden. Samrådet innebär att planförslaget finns tillgängligt att ta del av och lämna synpunkter om.

 • Du ser planförslaget i sin helhet via länk längst ner på sidan
 • Handlingar finns också tillgängliga i Rådhuset, Algatan 13 i Trelleborg

Digitalt möte

Den 23 november klockan 17.30 – 19.30 hölls ett digitalt informationsmöte. Mötet går inte att ta del av i efterhand. Frågor som ställdes under mötet, hanteras inte den formella vägen.

Planförslaget ställs ut på Valen-gallerian

Mellan den 23 november och den 4 december ställs planförslaget ut i en lokal på Valen-gallerians andra våning. Valen-gallerian ligger centralt i Trelleborg på Nygatan 38 och har öppet måndag till fredag klockan 10.19, lördag klockan 10-16 och söndag klockan 12-16.

Lokalen kommer att bemannas av kommunens sakkunniga tjänstepersoner vid följande tidpunkter:

 • Den 24 november klockan 12.30 – 15.00
 • Den 30 november klockan 11.30 – 13.00
 • Den 1 december klockan 11.00 – 13.00

Trelleborgs kommun följer gällande rekommendationer med hänsyn till pandemin. Vi uppmanar besökare att hålla avstånd och att sprida ut besöken i lokalen över tid.

Under perioden 23 november till 4 december kommer information om planprogrammet även att finnas på ICA Maxi, Strandridaregatan 10 i Trelleborg.

Frågor och synpunkter

Har du frågor eller synpunkter på planförslaget kan du lämna dessa skriftligen till samhallsbyggnad@trelleborg.se

eller till:

Samhällsbyggnadsnämnden
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Rådhuset
231 83 Trelleborg

senast den 4 december 2020

Vänligen ange namn, adress samt diarienummer: PL-2018-38.

Pågående arbete

 • Förslaget till planprogram som nu tagits fram, syftar till att beskriva och illustrera hur den nya stadsdelen kan se ut. Planprogrammet redovisar kvartersstruktur, gatustruktur, allmänna platser och kopplingar samt överskådlig exploateringsgrad.
 • Planprogrammet visar också på vilket sätt havet kan bli mer tillgängligt i den nya stadsdelen och för övriga staden. Målet med planprogrammet är att skapa en tydlig målbild som ska ligga till grund för kommande detaljplaner och exploatering inom området.
 • Från oktober 2018 pågår arbete med utredningar och strukturplaner.
 • Det har även gjorts utredningar i syfte att anlägga en strand i anslutning till Västra Sjöstaden.

Kommande arbete

 • Efter samrådet om planförslaget sammanställs synpunkter och eventuella ändringar i planprogrammet görs.
 • Sommaren 2021 beräknas kommunfullmäktige godkänna planprogrammet.
 • Under våren 2021 och en tid framöver, fortskrider arbetet med att upprätta detaljplaner.

Utveckling tillsammans med markägarna

Trelleborgs kommun utvecklar området tillsammans med Midroc/Serneke och Ica Fastigheter som alla tre äger mark i området. Kommunen och de privata fastighetsägarna har undertecknat en avsiktsförklaring som beskriver förutsättningarna och målet med utvecklingen av området.

Exploatörernas webbplats om Västra Sjöstaden.

Visionsbilder

Bilderna nedan är visionsbilder som exploatörernas arkitekter tagit fram och ger en bild av hur området kan komma att se ut i framtiden.

Vy från havet.. Visionsbild framtagen av Fojab på uppdrag av ICA Fastigheter
En ny sandstrand planeras i området.. Visionsbild framtagen av Kanozi arkitekter på uppdrag av Serneke/Midroc.
Vy mot havet. På vänster sida syns ICA Maxi, som kommer att ha kvar sin verksamhet i området. Visionsbild framtagen av Fojab på uppdrag av ICA Fastigheter
Vy från väster, vid gamla småbåtshamnen. Visionsbild framtagen av Kanozi arkitekter på uppdrag av Serneke/Midroc.

Planområdet

Bilden nedan visar planområdets gränser.

Västra Sjöstaden sträcker sig längs Trelleborgs kust, väster om nuvarande hamnområde. Området avgränsas i väster av strandpromenaden, i öster av hamnområdet, i söder av havet och i norr av bebyggelsen norr om E6.

Bakgrund

Västra Sjöstaden ska bli en ny, attraktiv och hållbar stadsdel vid havet i Trelleborg. Här skapas en ny mötesplats för trelleborgarna som också ger möjlighet till bostäder och service på ett av de bästa lägena i kommunen.

Västra Sjöstaden sträcker sig längs Trelleborgs kust, väster om nuvarande hamnområde. Området avgränsas i väster av strandpromenaden, i öster av hamnområdet, i söder av havet och i norr av bebyggelsen norr om E6.

Historiskt sätt har området innehållit både tillverkningsindustri, lagerlokaler och handel där. Pergo och DUX har varit de stora aktörerna, men även stormarknaden ICA Maxi som har verksamhet i området än idag.

I Fördjupningen av översiktsplanen för Trelleborg 2025 är Västra Sjöstaden tydligt utpekat som ett område att förtäta och omvandla till en ny stadsdel med blandad bebyggelse. Bostäder kan skapas i ett av de mest attraktiva lägena i Trelleborg och locka nya invånare till staden, samtidigt som nya allmänna platser, som en strandpromenad, kan möjliggöras i området. Korsningen Västra ringvägen-E6 kan göras till en entré som tydligt signalerar början av staden.

Planavdelningen

Telefonnummer
0410-73 30 00

Mark- och exploatering

Telefonnummer
0410-73 30 00

Samhällsbyggnadsförvaltningen