Samråd enligt miljöbalken

Fortsatt samråd enligt 6 kap 29 § miljöbalken med anledning av Trelleborgs kommuns behov av ökad bortledande av grundvatten vid Industrispåret för anläggande av Östra ringvägen.

Ta del av samrådsunderlaget

Utöver fastighetsägare med egna brunnar så har samrådsunderlaget skickats till länsstyrelsen och kommunens nämnd för miljöfrågor. Övriga som har egna brunnar på sina fastigheter eller som i övrigt anser sig berörda av grundvattenbortledningen vid Industrispåret har möjlighet att kostnadsfritt rekvirera samrådsunderlaget genom att kontakta kommunen på telefon 0410-73 30 00 eller via e-post, kuststad2025@trelleborg.se.

Synpunkter

De som anser sig berörda av ovan redovisad grundvattenbortledning har möjlighet att inom ramen samråd inkomma med erinringar eller synpunkter. Erinringar eller synpunkter bör för att kunna beaktas inges skriftligen till kommunens ombud, advokat Magnus Berg, helst via e-post: mb@nordiclaw.se eller på adress:

Advokat AB Nordic Law
Skeppsbron 5
211 00 Malmö

Erinringar eller synpunkter ska inkomma senast den 26 januari 2022.

Bakgrund

Trelleborgs kommun har tidigare under 2020 haft samråd enligt 6 kap miljöbalken för diverse vattenverksamheter med mera för att anlägga en ny infartsväg till Trelleborgs hamn, benämnd Östra ringvägen. I samband med framtagande av teknisk beskrivning inför förestående tillståndsansökan till mark- och miljödomstol har det dock visat sig att avsänkningen av grundvattentrycket i anslutning till det så kallade Industrispåret (broläge 3) blir större än vad som angetts i det tidigare samrådsunderlaget. Det innebär i sin tur att påverkansområdet för grundvattenbortledningen vid Industrispåret blir större än vad som tidigare angetts och därför berör fler fastigheter. I anledning härav så behöver kommunen samråda även med dessa fastighetsägare, men även med länsstyrelsen och kommunens nämnd för miljöfrågor.

För nu tillkommande samråd har kommunen tagit fram ett särskilt samrådsunderlag för grundvattenbortledningen vid Industrispåret. Av nämnda samrådsunderlag följer att anläggandet av underfart vid Industrispåret måste ske vid en sådan nivå att kommunen i byggskedet (cirka 9 månader) även bedöms behöva bortleda berggrundvatten på platsen. Det medför att uttagen blir större och att påverkansområdet från uttagen därmed sträcker sig längre i omgivningen än vad som angetts i tidigare samråd. Kommunen bedömer att påverkansområdet sträcker sig så lång som cirka 550 meter från uttagsplatsen. Trots att större mängder grundvatten endast kommer att bortledas under cirka 9 månader, så kan det inte uteslutas att uttagen kan skada eller medföra påverkan på enskilda brunnar inom påverkansområdet. Med enskilda särskilt berörda förstås därför i detta sammanhang i första hand de som har enskilda brunnar och/eller så kallade energibrunnar på fastigheter belägna inom av kommunen framtaget påverkansområde. Fastighetsägare med kända brunnar på och som är belägna inom påverkansområdet tillskrivs särskilt av kommunen. Den närliggande Dalköpingeån bedöms inte påverkas av grundvattenbortledningen.

Kommunledningsförvaltningen