Tång i Trelleborg

Vad gör Trelleborgs kommun åt tången?

Den frågan känns lika aktuell varje år när badsäsongen närmar sig och tång täcker vår kustremsa. Under årens lopp har problemet angripits på olika sätt, men utan att hitta en optimal lösning. Sedan starten på 2020 deltar Trelleborgs kommun i ett EU-finansierat projekt med målet att bland annat att hitta en långsiktigt hållbar lösning för tånghanteringen.

Varje år inför strandsäsongen tar Trelleborgs kommun bort tången på ett antal kommunala badplatser, för att sedan återplacera den i havet under hösten. Dock är metoden både kostsam och bidrar till övergödning av havet.

Från dyrt problem till inkomstkälla

För att få ett helhetsgrepp om hur kommunen på bästa sätt kan omvandla tången från att vara ett dyrt och illaluktande problem till att istället bli en inkomstkälla, deltar Trelleborgs kommun i EU- projektet Greater Bio. Projektet pågår till september 2022.

I den del av projektet som Trelleborgs kommun är mest involverad i finns tre viktiga mål:

  1. Utvärdera vilka användningsområden som lämpar sig bäst för tång.
  2. Utveckla ett verktyg för att kommuner på ett enkelt sätt ska kunna bedöma hur olika typer av naturliga restprodukter kan nyttjas optimalt.
  3. Ta fram en affärsmodell för hur en kommun kan attrahera företag att ta emot och använda tången.

Utöver vår kommun deltar även ett antal företag, universitet och kommuner i Danmark och Sverige. Tillsammans hoppas man även få djupare kunskaper i hur insamling av naturligt avfall på bästa sätt ska utföras utan att den biologiska mångfalden riskeras.

För- och nackdelar med tång

I dagsläget innebär tångmassorna en olägenhet för många som vill njuta av strandlivet eller bo kustnära. När tången ligger i vattenbrynet och ruttnar luktar den illa och det är otrevligt för badgäster att behöva ta sig igenom tångmassorna för att nå ut till klart vatten. Detta gör badstränderna mindre attraktiva. Problemet med lukten fortsätter längs hela kusten under resten av året när stor mängder tång kommer in med höststormarna. Det finns dock positiva sidor med tång eftersom den också är en hemvist för ett myller av smådjur som uppskattas av födosökande fåglar. Tången hjälper även till att minska erosionen på utsatta sandstränder.

Tidigare erfarenheter av tångåtervinning

Sedan början av 2000-talet har Trelleborgs kommun varit med i ett antal projekt där man visat att det går att göra biogas av tången, men det var svårt att få lönsamhet i verksamheten. På senare tid undersöker man också möjligheten att göra biokol. En röd tråd genom alla projekten har varit att kunna återföra den näring som finns i tången till kommunens högklassiga åkermark.

Dubbel vinst

För Trelleborgs kommun har omhändertagandet av tång länge varit en viktig fråga som krävt ett långsiktigt svar. Efter avslutat projekt är målet att Trelleborgs tång har förvandlats till en ekonomisk resurs för kommunen, samtidigt som lokalbefolkning, badgäster och turister fullt ut kan njuta av vår vackra kust under hela året.

Projektet Greater Bio ingår i programmet  Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak, som finansieras av den Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Kommunledningsförvaltningen