Miljömål

I Trelleborgs kommun har samtliga nationella miljökvalitetsmål strukturerats in i fem temagrupper med olika karaktärsdrag. Fyra av fem delar är antagna av kommunfullmäktige.

Del 1: Hav och inlandsvatten i balans

De lokala miljömålen ska fungera som ett hjälpmedel i arbetet för att nå en mera
hållbar utveckling i Trelleborgs kommun.

Följande nationella miljökvalitetsmål ingår i temadel 1:

 • Hav i balans samt levande kust och skärgård
 • Ingen övergödning
 • Myllrande våtmarker
 • Levande sjöar och vattendrag

Del 2: Natur och landsbygd i levande mångfald

Följande nationella miljökvalitetsmål ingår i temadel 2:

 • Rikt odlingslandskap
 • Rikt växt- och djurliv
 • Levande skogar

Del 3: Giftfri och god livsmiljö

Följande nationella miljökvalitetsmål ingår i temadel 3:

 • Giftfri miljö
 • Grundvatten av god kvalitet
 • Frisk luft
 • Bara naturlig försurning
 • Säker strålmiljö

Del 4: Globalt ansvarstagande

Temadel 4 innehåller två nationella miljökvalitetsmål. Dessutom ingår ett lokalt framtaget mål.

 • Etiskt och ekologiskt handlande (Lokalt mål)
 • Begränsad klimatförändring
 • Skyddande ozonskikt

Samhällsbyggnadsförvaltningen