Trelleborgs kommuns miljömålsprogram antogs av kommunfullmäktige i oktober 2021. Programmet som gäller 2021-2030 och innehåller lokala miljömål med förslag till åtgärder. Programmet finns tillgängligt via länk längre ner på denna sida.

På undersidorna (Mål 1-10) presenteras bakgrundskunskap till varje mål. (Sidorna är under uppbyggnad.)

Större delen av kommunens landyta, nästan 82 procent, är jordbruksmark, till stor del intensivt uppodlad och med en kvalitet som tillhör Europas absolut bästa. Endast två procent av kommunens markyta är allemansrättslig mark, dit allmänheten har fritt tillträde, vilket är en mycket liten yta per kommuninvånare.

Trelleborgs kommun har en dominerande centralort, där cirka 70 procent av kommunens drygt 45 000 invånare bor, åtta livskraftiga lite större orter och ett stort antal byar med välbevarade bykärnor samt en stor hamn med flera färjeavgångar och som genererar omfattande fordonstrafik till och från hamnen.

Markhushållning

Staden omges av havet i söder samt av högklassig jordbruksmark och flera fina små naturområden i övriga väderstreck. Både jordbruksmarken och naturområdena behöver värnas med hänsyn till resurshushållning och skydd av biologisk mångfald. Utbyggnaden av nya bostäder måste först och främst ske genom förtätning samt genom att markområden i hamnområdet och på Övre bebyggs Samtidigt måste stadens nya och befintliga bostadsområden tillgodose behoven av nära natur och grönytor för dess invånare.

Kustskydd

Att skydda kommunens kustnära bebyggelse och infrastruktur mot stigande havsnivåer är också en av kommunens stora miljöutmaningar. Den globala uppvärmningen till följd av förhöjda utsläppsnivåer av växthusgaser bidrar till en uppskattad höjning av havsnivån med cirka en centimeter per år. Inom en period av hundra år ökar risken att kuststräckan översvämmas till följd av detta.

Övergödning

Ytterligare en stor miljöutmaning är övergödningen av Östersjön. Näringsämnen från biltrafik, enskilda avlopp och jordbruksmark förs ut i havet via regnvatten och åar och bidrar bland annat till kraftig överväxt av snabbväxande ettåriga alger. Algerna sköljs i sitt ruttnande tillstånd upp på stränderna vilket försvårar för kommunen att utveckla stränderna som resurs för bad, rekreation och turism. Att skydda både Östersjön och inlandsvattnet i åar, sjöar och grundvatten mot miljögifter och förhöjda näringsnivåer står alltid högt på kommunens miljöagenda.

Läs mer

Sveriges miljömålssystem 

Trelleborgs kommuns vision och inriktningsmål

Generationsmålet

Sydvästra Skånes Vattenråd

Skånes miljömål

Naturvårdsverkets fördjupade utvärdering av de svenska miljömålen

Agenda 2030 och de globala målen

Samhällsbyggnadsförvaltningen