Klimat och klimatanpassning

Alla kommuner har ett speciellt ansvar för klimatarbetet genom att kunna styra utvecklingen inom områden som energiplanering, fysisk planering, trafikplanering, drift av tekniska anläggningar, tillsyn samt information och rådgivning. Som konsument och producent av varor och tjänster har kommunen också stora möjligheter att påverka utvecklingen i rätt riktning.

Klimatförändringarna leder till mer extremt väder allt oftare:

  • Skyfall och stormar som kan orsaka översvämningar,
  • Värmeböljor som kan orsaka torka och vattenbrist
  • Stigande havsnivåer som kan hota både natur, bebyggelse, hamnar och vägar.

Klimatarbete i Trelleborgs kommun

Vi behöver anpassa samhället och skydda oss mot effekterna av översvämningar, värmeböljor och havsnivåhöjning. 2018 uppdaterades klimatanpassningsplanen som brett beskriver vad som behöver göras för att stärka hela lokalsamhället.

  • Kommunen bygger om ledningssystem och anpassar markytor för att kunna ta emot större mängder vatten.
  • Äldreboenden, förskolor och andra särskilt känsliga verksamheter informeras om hur man kan skydda sig mot värmeböljor. Genom att delta i ett forskningsprojekt som leds av RISE i Göteborg får vi ökade kunskaper om var det kan bli som varmast i staden och vad det innebär för de verksamheter som finns där.
  • När det gäller kustskydd har ett omfattande arbete påbörjats som har som mål att skydda viktiga värden längs med hela kusten mot kommande havsnivåhöjningar.

Samhällsbyggnadsförvaltningen