Fossilbränslefri kommun

Hela Trelleborgs kommunkoncern, bolagen och kommunorganisationen tillsammans, fortsätter arbetet med att bli en fossilbränslefri kommun. Att välja förnybara fossilbränslefria energislag är ett effektivt sätt att minska utsläppen av koldioxid och därmed bidra till miljömålet Begränsad klimatpåverkan

lastbilar hamnen fossilbränslefritt

Fotograf: Trelleborg Hamn AB

Fossilbränslefri kommun

2013 undertecknade Trelleborgs kommun Länsstyrelsens i Skåne upprop ”100 % fossilbränslefritt Skåne 2020”.

Varje år sammanställs statistik från samtliga bolag och kommunala verksamheter. 2019 års siffror visar att kommunkoncernen använder

  • 100 procent fossilbränslefri el
  • 99 procent fossilbränslefri uppvärmningsenergi
  • 39 procent av tjänsteresorna är fossilbränslefria.
  • 58 procent av drivmedlet är fossilbränslefritt.

Största förbättring under 2019 återfinns inom kategorin drivmedel – från 39 procent 2018 till 58 procent 2019.

Trelleborgs Hamn

Det är framför allt det framgångsrika klimatarbetet hos Trelleborg Hamn AB som lett till denna stora förbättring. Under 2019 har hamnen nämligen bytt till HVO30 (30 % andel förnybar diesel) i arbetsmaskiner. Eftersom terminaltraktorerna förbrukar stora volymer drivmedel har bytet av drivmedel också gett en stor effekt.

Till grund för det goda resultatet ligger en fordonspolicy som bidrar till att miljömedvetna och trafiksäkra fordonsval.

En fortsatt ökning av andelen biodrivmedel (HVO100 för hamnens nyaste terminaltraktorer) under 2020 kommer att halvera de klimatpåverkande utsläppen från hamnens egen fordonspark.

Diagrammet visar andelen fossilbränslefritt drivmedel och fossilbränslefria tjänsteresor för kommunen och för bolagen under perioden 2015-2019

Fotograf: Johan Pettersson

Kommunen

Trelleborgs kommunorganisation fortsätter stadigt att arbeta för att förnya fordonsflottan och därmed få allt större andel fossilfria drivmedel. Genom att successivt ta ett alltmer samlat grepp om den kommunala fordonsflottan, har de olika drivmedlen som köps in efterhand bytts ut.

Under 2016 började den förnybara biodieseln HVO användas i kommunens tunga fordon och godkänns nu alltmer av tillverkarna även i de lättare fordonen.

HVO och Ecopar A, ett bränsle som tillverkas av fossila råvaror, men som genererar något lägre koldioxidutsläpp än konventionell bensin och diesel, står tillsammans för de största volymerna av kommunens inköpta drivmedel. Diesel med låginblandning och biogas är också drivmedel som förekommer i större volymer. 2019 gjordes en upphandling för ramavtal gällande fordon med fossilfria drivmedel.

I fordonsflottan ingår nu också 160 tjänstecyklar och 35 tjänste-elcyklar som alla bidrar till ett fossilbränslefritt resande. De flesta användes inom hemtjänsten.

Nya riktlinjer för kommunens tjänsteresor antogs 2016. Vid lokala resor prioriteras cykel och buss, vid resor i Skåne tåg och buss. Fortfarande görs en hel del resor med flyg, till Stockholm och till andra orter. Sett över tid minskar dock flygresorna. Om arbetet med att använda digital mötesteknik intensifieras, kan de digitala mötesformerna i allt större utsträckning ersätta de fossila tjänsteresorna.

Diagrammet visar mängden fordonsbränsle för kommunen och för bolagen under perioden 2016-2019, samt fördelningen mellan fossilt och fossilfritt

Fotograf: Johan Pettersson

Övriga bolag

Inom de övriga bolagen finns också en stor medvetenhet om att bidra till den fossilbränslefria kommunen genom att exempelvis övergå alltmer till fossilbränslefria tjänsteresor. Under 2020 planeras två solcellsparker att tas i drift för att öka den lokala och förnybara energiproduktionen, en i Trelleborgs hamn och en på Tefab.

Samhällsbyggnadsförvaltningen