Detaljplan 298, hävande av detaljplan för del av Lilla Alstad 5:42 med flera Tegelberga Golfbana

Trelleborgs kommun har tagit fram ett förslag till detaljplan för del av Lilla Alstad 5:42 med flera, Tegelberga Golfbana DP 298. Planområdet är beläget vid Tegelberg Golfbana och syftet med detaljplanen är att upphäva del av befintlig detaljplan för att kunna möjliggöra för en gemensamhetsanläggning men även tydliggöra väghållaransvaret inom området.

Samhällsbyggnadsnämnden i Trelleborg har 2023-08-08, beslutat att anta hävande för del av detaljplan, för Lilla Alstad 5:42 m.fl., ”Tegelberga golfbana” – DP 298.

Beslutet har genom justerat protokoll tillkännagivits på kommunens anslagstavla 2023-08-14.

Antagandebeslutet kan överklagas av den som berörs av beslutet och som senast under granskningsskedet skriftligen framfört synpunkter som inte blivit tillgodosedda. För att överklagandet ska kunna prövas måste det ha kommit in inom tre veckor från det att beslutet om antagandet har tillkännagetts på kommunens anslagstavla.

Överklagandet ska vara skriftligt och innehålla följande uppgifter:

  • Vilket beslut som överklagas samt diarienummer PL-2022-68
  • Hur beslutet ska ändras och varför det kan anses felaktigt
  • Kontaktuppgifter

Överklagandet ska skickas till:

SBF, Rådhuset, 231 83 Trelleborg eller plan@trelleborg.se

Överklagandet ska ha kommit in senast 2023-09-05.

Har överklagandet kommit in i rätt tid kommer handlingarna att skickas vidare till mark- och miljödomstolen i Växjö som prövar det överklagade beslutet.

Protokollsutdrag samt antagandehandlingar finns tillgängliga nedan.

samhällsbyggnadsförvaltningen