Detaljplan 246 för Östra ringvägen (Kyrkoköpinge 16:3 med flera)

Syftet med detaljplanen för Östra ringvägen är att möjliggöra för en viktig del av Trelleborgs totala ringvägslösning vilket bidrar till en positiv tätortsutveckling.

Detaljplanen är en del av arbetet med det omfattande stadsutvecklingsprojektet Kuststad 2025. Projektet syftar till att omvandla det gamla hamnområdet till nya stadsdelar med 4000-5000 bostäder, näringslivsutveckling och att bygga en östlig ringväg och en ny, östlig hamninfart.

Beslut

Kommunfullmäktige i Trelleborg har 2021-04-26, § 176, beslutat att anta detaljplan för Kyrkoköpinge 16:3 med flera ”Östra ringvägen” – DP 246.

Beslutet har genom justerat protokoll tillkännagivits på kommunens anslagstavla 2021-05-07.

Protokollsutdrag samt antagandehandlingar finns tillgängliga nedan.

Mark- miljödomstolen har i februari 2023 meddelat att domstolen upphäver detaljplan. Kommunen analyserar domen för att ta ställning till om processen kring detaljplanen ska göras om eller om beslutet ska överklagas.

Samhällsbyggnadsförvaltningen