Detaljplan 252 för del av Västra torp 7:18 ”Böste Västra”

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra och komplettera Böste med småskalig bostadsbebyggelse. Den nya bebyggelsen ska utformas med stor hänsyn till platsens kulturhistoria och karaktär gällande struktur, skala och materialval.

Angränsande område består i dagsläget främst av villabebyggelse och kommer med denna plan kompletteras med småbostadshus och radhus.

Granskning

Planförslaget finns utställt under perioden 15 april – 13 maj 2021.
Planförslaget är tillgängligt på följande platser i Trelleborg:

  • Samhällsbyggnadsförvaltningen, C B Friisgatan 4 b
  • Trelleborgs kommuns hemsida

Synpunkter

Under granskningsperioden finns möjligheten att lämna synpunkter på förslaget. Efter granskningsperioden svarar kommunen på alla skriftliga synpunkter som har inkommit. Vid eventuella överklaganden kan endast de som har skickat in skriftliga synpunkter under samråds- eller granskningsperioden överklaga till Mark- och Miljödomstolen.

Om du har synpunkter på planförslaget ska dessa lämnas skriftligen senast den 13 maj 2021 till följande adress:

samhallsbyggnad@trelleborg.se

eller

Trelleborgs kommun
Rådhuset
231 83  Trelleborg

Vänligen uppge namn, adress och detaljplanens diarienummer,
PL-2019-51.

Kartbild med planområde för Västra Torp 7:18.

Samhällsbyggnadsförvaltningen