Detaljplan 307 för Mellanköpinge 1:21 m fl ”Vätgasanläggningen”

Trelleborgs kommun har tagit fram ett förslag till detaljplan för Mellanköpinge 1:21 ”Vätgasanläggningen”, DP 307. Planområdet är beläget i östra Trelleborg, norr om väg 9. Syftet är att möjliggöra för vätgasproduktion och förvaring av vätgas. Därutöver syftar detaljplanen till att möjliggöra för verksamheter och logistikverksamheter. Detaljplanen möjliggör för anslutande gator.

Planförslaget överensstämmer med fördjupad översiktsplan för Trelleborgs stad 2035 och tas fram med standardförfarande.

Samråd med annat land är inte nödvändigt.

Planförslaget antas inte medföra betydande miljöpåverkan.

Granskning

Under tiden den 31 mars till och med den 18 april 2023 finns planförslaget tillgängligt på Rådhuset, Biblioteket i Trelleborg samt på kommunens hemsida: www.trelleborg.se/detaljplaner (här).

Granskning pågår mellan den 31 mars och den 18 april 2023.

Synpunkter

Under granskningstiden finns möjligheter att lämna skriftliga synpunkter på planförslaget. Synpunkter ska ha inkommit senast den 18 april 2023.

Ange diarienummer PL-2023-14 till plan@trelle­borg.se eller via brev till SBF, Rådhuset, 231 83 Trelleborg.

Den som inte senast under granskningstiden har framfört synpunkter kan förlora rätten att överklaga beslut om antagande. Detaljplanen är delad, och var tidigare ute på samråd som Dp 283.

Samhällsbyggnadsförvaltningen