Detaljplan 302, Skatan 7

Planområdet är beläget i centrala Trelleborg och syftet med planförslaget är att möjliggöra för nybyggnation av komplementbyggnad på fastighet Skatan 7.

Samhällsbyggnadsnämnden i Trelleborg har 2023-05-16 § 126, beslutat att anta detaljplan för Skatan 7 – DP 302.

Beslutet har genom justerat protokoll tillkännagivits på kommunens anslagstavla 2023-05-23.

Antagandebeslutet kan överklagas av den som berörs av beslutet och som senast under granskningsskedet skriftligen framfört synpunkter som inte blivit tillgodosedda. För att överklagandet ska kunna prövas måste det ha kommit in inom tre veckor från det att beslutet om antagandet har tillkännagetts på kommunens anslagstavla.

Överklagandet ska vara skriftligt och innehålla följande uppgifter:

  • Vilket beslut som överklagas, ange diarienummer PL-2022-83
  • Hur beslutet ska ändras och varför det kan anses felaktigt
  • Kontaktuppgifter

Överklagandet ska skickas till:

Trelleborgs kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
231 83 Trelleborg

Eller via e-post till plan@trelleborg.se

Överklagandet ska ha kommit in senast den 14 juni 2023.

Har överklagandet kommit in i rätt tid kommer handlingarna att skickas vidare till mark- och miljödomstolen i Växjö som prövar det överklagade beslutet.

Protokollsutdrag samt antagandehandlingar finns tillgängliga på denna sida.

Samhällsbyggnadsförvaltningen