Detaljplan 300 , hävande av detaljplan för Stora Beddinge 19:9

Samhällsbyggnadsnämnden i Trelleborg har 2023-06-13, § 141, beslutat att anta hävande av detaljplan för del av byggnadsplan inom Lilla Beddinge, Tullstorps och Östra Vemmenhögs socknar, Stora Beddinge 19:9, DP 300.

Beslutet har genom justerat protokoll tillkännagivits på kommunens anslagstavla 2023-06-20.

Antagandebeslutet kan överklagas av den som berörs av beslutet och som senast under samrådsskedet skriftligen framfört synpunkter som inte blivit tillgodosedda. För att överklagandet ska kunna prövas måste det ha kommit in inom tre veckor från det att beslutet om antagandet har tillkännagetts på kommunens anslagstavla.

Överklagandet ska vara skriftligt och innehålla följande uppgifter:

  • Vilket beslut som överklagas
  • Hur beslutet ska ändras och varför det kan anses felaktigt
  • Kontaktuppgifter

Överklagandet ska skickas till:

SBF, Rådhuset, 231 83 Trelleborg eller plan@trelleborg.se

Överklagandet ska ha kommit in senast den 11 juli 2023.

Har överklagandet kommit in i rätt tid kommer handlingarna att skickas vidare till mark- och miljödomstolen i Växjö som prövar det överklagade beslutet.

Protokollsutdrag samt antagandehandlingar finns tillgängliga på denna sida.

Samhällsbyggnadsförvaltningen