Detaljplan 289, Lagret 2 m.fl

Trelleborgs kommun har tagit fram ett förslag till detaljplan för fastigheterna Västervång 2:25, Lagret 2 m.fl. DP 289. Planområdet är beläget vid korsningen Tommarpsvägen/Hedvägen i Trelleborgs stad och syftet med planförslaget är att möjliggöra västlig tillfart till fastigheten Lagret 2.

Planförslaget överensstämmer med Översiktsplanen och tas fram med standardförfarande.

Samråd med annat land är inte nödvändigt.

Planförslaget antas inte medföra betydande miljöpåverkan.

Granskning pågår mellan den 18 augusti och 8 september 2023,

planförslaget finns då tillgängligt på Rådhuset, Biblioteket i Trelleborg samt på kommunens hemsida.

Under granskningstiden finns möjligheter att lämna skriftliga synpunkter på planförslaget. Synpunkter ska ha inkommit senast den 8 september 2023.

Ange diarienummer PL-2021-104 till plan@trelleborg.se eller via brev till

SBF, Rådhuset, 231 83 Trelleborg.

Den som inte senast under granskningstiden har framfört synpunkter kan förlora rätten att överklaga beslut om antagande.

Samhällsbyggnadsförvaltningen