Detaljplan 269, för kriminalvårdsanläggning och växthusanläggning - del av Dalköpinge 2:1 med flera

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för en kriminalvårdsanläggning inklusive ett häkte om totalt cirka 450 platser med lämplig angöring från väg 9. Därtill syftar detaljplanen till att fastställa befintliga växthus och möjliggöra en expansion för verksamheten västerut med lämplig angöring från väg 9.

Stort intresse för synpunkter

Intresset kring detaljplanen är stort. Cirka 850 yttranden har lämnats in under samrådstiden. Tjänstepersoner på kommunen arbetar nu med diarieföring av dessa, ett arbete som beräknas vara klart den 23 februari.

Yttranden från myndigheter finns redan nu att ta del av. Se lista längre ner på sidan.

Vill du ta del av yttranden från nämnder, bolag och föreningar går det bra att mejla till kundtjänst för att få ut dessa.

Från och med den 23 februari kommer även yttranden från privatpersoner att finnas tillgängliga att ta del av, utskrivna och insatta i pärmar att bläddra bland, på Rådhuset, Algatan 13 i Trelleborg. Intresserade kan kontakta kundtjänst och boka en tid för att ta del av synpunkterna i pärmarna. Kundtjänst tar emot högst två personer per bokat besök.

Samråd

Samrådsperiod för detaljplanen var 18 januari till 15 februari 2021.

Under samrådsperioden fanns möjlighet att lämna synpunkter. Vid eventuella överklaganden kan endast de som skickat in skriftliga synpunkter under samrådsperioden eller granskningstiden överklaga till Mark- och Miljödomstolen.

Synpunkter som lämnats inom ramen för samrådet för detaljplanen kommer att redovisas och besvaras i granskningshandlingarna som enligt tidplanen ska ställas ut i slutet av sommaren 2021.

Digitalt informationsmöte

Den 27 januari klockan 17.30 hölls ett digitalt informationsmöte där tjänstepersoner och olika politiker var närvarande.

Mötet om detaljplanen följdes av ytterligare ett möte, där kommunens kommunens etableringsrepresentanter deltog, tillsammans med Kriminalvårdens representanter.

En sammanställning av de frågor och svar som framkom under de båda mötena finns att ta del av.

Frågor och svar från mötena

Mer information om kriminalvårdsetableringen finns här.

Planhandlingarna

Planhandlingarna finns tillgängliga via länkar längre ner på denna sida. För läsning av pappershandlingar, kontakta kundtjänst på Rådhuset (Algatan 13).

Detaljplanens område är en del av Dalköpinge 2:1.

Planavdelningen

Telefonnummer
0410-73 30 00

Samhällsbyggnadsförvaltningen