Detaljplan 248, Detaljplan för Skegrie 18:5 m.fl. Södra Torvängsvägen

Detaljplanens syfte är att möjliggöra för att komplettera bebyggelsen längs med Södra Torvängsvägen i Skegrie med småskaliga bostäder. Den nya bebyggelsen ska anpassas med hänsyn till platsens kulturhistoriska värden och karaktär gällande utformning och omfattning.

Granskning

Planförslaget har varit utställt för granskning under perioden 20 juni – 2 september 2022. Arbetet med detaljplanen inväntar en arkeologisk undersökning som kommer ske under våren 2023.

Samhällsbyggnadsförvaltningen