Tullstorpsån

Av skånska rekognoseringskartan från 1812-1820 framgår att Tullstorpsån har sin källa i ett område som en gång var ett större mossekomplex som tillhörde Fru Alstads norra vång. Idag rinner ån till övervägande delen i kulvert fram till öster om Ugglarpsdal. Därefter rinner ån österut till markerna nedanför Sörby kratt där Grönbybäcken ansluter till huvudfåran. Därifrån flyter ån mot sydost och mynnar vid Skateholm. Strax norr om kustvägen förenar sig Tullstorpsån med den från nordost kommande Vemmenhögsån.

I norra delen av avrinningsområdet finns en mindre kommunal avloppsreningsanläggning som ansluter till ett biflöde till Tullstorpsån. En golfbana finns även inom avrinningsområdet.

Tullstorpsån omfattas av strandskydd från Jordbergavägen vid det gamla sockerbruket och ned till mynningen. I norra delarna av Tullstorpsåns avrinningsområde i backlandskapet finns Gabeljungområdet som är ett omtyckt och värdefullt natur- och rekreationsområde. Området består av högstammig bokskog, medelstor lövskog och ängar med små kärr där bland annat majnycklar växer.

Vid Högalid i en svacka finns ett litet rikkärr tillsammans med en kalkfuktäng. I kärret finns rödlistade arter som kärrjohannesört och kalkärrsgrynsnäcka. Om våren blommar ängsnycklar och vattenklöver som lätt känns igen.

I nedre delen av Tullstorpsån ligger Beddinge ängar. Området har brukats som ängsmark under lång tid och i samband med att ängavattning infördes under senare delen av 1800-talet förändrades ängsmarken och åfårans lopp. Ängavattning eller översilning av ängsmark var ett sätt att öka och få bättre höskördar genom att låta det näringsrika åvattnet spridas över ängen om våren.

Vid kusten strax väster om åns utlopp ligger naturreservatet Fårabackarna, en strandhed som utgör resterna av äldre tiders utmark. De sandiga markerna, betestrycket och det kustnära läget har gynnat en typisk flora och fauna som bland annat består av fältsippa, sandstarr, hedblomster, mandelblomma, fältmalört och gulmåra.

Tullstorpså-projektet är ett initiativ av markägarna längs Tullstorpsån. Sedan 2009 pågår olika åtgärder i avrinningsområdet i syfte att minska näringstillförseln till Östersjön och uppnå god status enligt vattendirektivet men även att minska erosion, rensningsbehov och översvämning, att gynna den biologiska mångfalden och ett aktivt friluftsliv. Vid några av de anlagda våtmarkerna finns fina besöksplatser: Börringe mad, visningssträckan vid Jordberga och Skateholmsvåtmarken intill den gamla Skateholmsbosättningen.

Samhällsbyggnadsförvaltningen