Skivarpsån

Skivarpsån och dess avrinningsområde är det största vattendraget i Sydvästra Skåne. Ån börjar i Borgasjön i norr och till huvudfåran ansluter några tillflöden på vägen söderut mot mynningen öster om Abbekås. Tillflöden kommer bland annat från Svaneholm och ansluter huvudfåran vid Sandåkra. Viderupsbäcken och Trunnerupsbäcken angör ån strax nordväst respektive sydost om Rydsgårds by. Skivarpsån startar alltså sin resa i backlandskapet i norr där det finns skog och betesmark och möter sedan Söderslätt och ett utpräglat åkerlandskap, för att slutligen nå kusten öster om Abbekås samhälle där ån slutligen rinner ut i Östersjön.

Nästan hela huvudfåran omfattas av strandskydd. Längst upp i norra delen av Skivarpsåns avrinningsområde ligger Skönabäck – Borgasjö området som är ett naturreservat sedan 1982. Borgasjön är en invallad sjö och delar av sjön ligger högre än omkringliggande mark. Sjön omges av lövskog med bok, björk och al av betydande ålder. Strax söder om Borgasjön ligger Hellede våtmark som i dag är igenvuxen av vass, björk och pil. Endast utkanten av våtmarken har en vattenspegel och här växer även fläder och ek.

I nordvästra delen av avrinningsområdet finns flera intressanta och värdefulla naturområden. Svaneholmssjön omfattas av strandskydd och kanten av sjön omges av alsumpskog. Artrike- domen är stor och Svaneholm är bland annat känt för mängden fladdermöss. Dessutom är området kring Svaneholm och skogsområdet norr om Norreskog/Nällevadsskogen en av Skånes intressantare svamplokaler. Strax öster om Svaneholmssjön ligger naturreservatet Hästhagen, som även är ett Natura 2000-område. Hästhagen är en av Sveriges värdefullaste ädellövskogar. Kullen är en moränrygg som domineras av gamla träd, framförallt bok men även avenbok, ek, ask och döda almar förekommer. Ur biologisk aspekt är den södra sluttningen av området mest värdefull. Lövskogen består här av träd i olika åldrar och det finns även mycket död ved. Floran är rik i området och det förekommer rikligt med vitsippor om våren. Andra intressanta arter är skånsk nunneört, ramslök, gulplister, myskmadra, lundslok och skogsknipprot.

I området kring Rydsgårds gods finns flera fina naturområden. Hejdeholm naturbetesmark omgivet av Rydsgårds skog omfattas av såväl landskapsbildsskydd som strandskydd. Vidarpsbäcken som ansluter huvudfåran nordväst om Rydsgårds by kommer från detta område i vilket även Rydsgårdssjön ligger. Bäcken är kulverterad drygt 1000 meter söder om godset ned till Vidarps by och är kraftigt påverkad genom omgrävning och rensning. Beskuggning saknas längs stora sträckor. Nordost om Rydsgård gods i avrinningsområdets nordöstra del ligger ett större naturområde Beden-Lindhult-Frankhult. Området kännetecknas av omfattande betesmarker, skog och småvatten av extra stort värde. I området finns ett extremrikkärr i en flack öppen hagmark på Romeleåsens sydsluttning. I våtmarksområdet har det tidigare brutits torv och i dag finns några öppna dammar kvar där man kan se lövgroda och rödlistade arter som loppstarr och majnycklar.

Fram till våren 1981 använde Skurups kommun Skivarpsån som recipient för de kommunala avloppsreningsverken i Skurup, Rydsgård, Slimminge, Tånebro och Skivarp. I dag leds dagvatten från stora delar av Skurup tätort till vattendraget. Kuststräckan mellan Abbekås och Mossbystrand består delvis av sanddyner. Periodvis har flera smala kustremsor varit uppodlade och det är endast vid Skivarpsåns mynning som det finns kvar rester av de ursprungliga naturbetena. I nedre delen av ån finns meanderbågar och ras-branter i de omgivande sandiga markerna. Området vid åns mynning är rikt på fornlämningar: här finns bronsåldergravhögar som Olshögarna, flatmarksgravar och boplatser från sten-, brons- och järnålder. Vegetationen är av torrängstyp med arter som backsippa, hedblomster, stallört, spjutskråp och gullviva. Området har stor betydelse för bad och rekreation. Sydkustens vattenvårdsförbund har sedan 1993 en kustvattenstation utanför Abbekås där hydrografi, växt- och djurplankton provtas.  Mer information finns på Sydkustens vattenvårdsförbunds webbplats

Naturmarken/Bongska marken är ett 15 ha stort naturområde strax norr om kusten genom vilket Skivarpsån rinner.

Området är botaniskt intressant med vilda och förvildade rosor. Det går en vacker vandringsstig genom området. Skurups kommun genomförde ett naturvårdsprojekt i området 2013 i vilket inventering av flora, fåglar, groddjur, fisk och bottenfauna gjordes. Inventeringen kompletterades med förslag på åtgärder för att gynna den biologiska mångfalden och för att främja friluftslivet i området. Fiskeklubben Sydfiskarna bildades 1992 i syfte att organisera fritidsfisket i Skivarpsån. Ån är en mycket produktiv havsöringslokal. FK Sydfiskarna har sedan 1990-talet bedrivit fiske- och miljövård i Skivarpsån och några av dess tillflöden. Bland annat har klubben restaurerat nedre delen av ån för att skapa bättre lekbottnar för öringen. Även biflödet Trunnerupsbäcken har restaurerats. Föreningen samarbetar med Skivarpsåns och Dybäcksåns vattendragsförbund och genomför årligen gemensamt elfiske i valda delar av ån.

Samhällsbyggnadsförvaltningen