Gessiebäcken

Gessiebäcken börjar i öster i småvattensystemen öster om Västra Ingelstad och mynnar i Öresund i väster. Tätorterna Arrie, Västra Ingelstad, Hököpinge och Gessie ligger helt eller delvis inom avrinningsområdet och avvattnas till Gessiebäcken.

Inom området finns översvämningskänsliga områden framförallt Vattle by, nedre delen av Västra Ingelstad samt golfbanans södra gräns. Där Gessiebäcken mynnar i Östersjön finns två utpekade Natura 2000-områden, Tygelsjö-Gessie och Falsterbo-Foteviken, i vilka det finns många skyddsvärda biotoper och arter. Områdets landdel utgörs av flacka betade strandängar som är nästan helt trädlösa. Området har lång kontinuitet som strandäng. Havsområdet utanför strandängarna består av grunda bottnar vilka torrläggs vid lågvatten. Dessa har stor betydelse för produktion av plankton och uppväxtplats för fiskyngel. Området har i och med att födoproduktionen är så stor ett mycket rikt fågelliv. Sydlig kärrsnäppa är en akut hotad art som förekommer på strandängarna och som gillar fuktiga och kortbetade ängar. För att gynna arten krävs alltså ett hårt betestryck.

Gessiebäckens utlopp ligger dessutom inom Foteviksområdets naturreservat. Foteviken har en stam av storvuxen gädda men kunskapen om fisk i Gessiebäcken är inte stor då antalet provfisken som gjorts där är litet.

Samhällsbyggnadsförvaltningen