Bernstorpsbäcken

Bernstorpsbäcken rinner från området från Mellan- Grevie i öst, passerar södra utkanten av Vellinge tätort och mynnar sedan i Foteviken i väster.

Inom avrinningsområdet finns en golfbana och en stor djuruppfödare.
Vid Bernstorpsbäckens mynning finns två Natura 2000-områden: Vellinge ängar och Falsterbo-Foteviken.

I Falsterbo-Foteviken mynnar fyra bäckar: Gessiebäcken, Vellingebäcken, Bernstorpsbäcken och Hammarbäcken.

Området består av fågellokaler med mycket höga naturvärden. Det övergripande syftet med detta Natura 2000-område är att bevara flera värdefulla fågelarter och deras livsmiljöer.

Bernstorpsbäckens mynning ligger inom Fotevikens naturreservat. Naturreservatet är en sammanläggning av hela och delar av flera tidigare bildade naturreservat.

Inom avrinningsområdet finns Bernstorps backar – ett område som hyser en mycket fin och rik torrängsflora. Backarna utgör en del av ett stråk kullar som bildades i slutet av senaste istiden och som norrut sträcker sig till Gessie villastad och söderut till Räng.

Samhällsbyggnadsförvaltningen