Äspöån

Äspöån kommer från markerna norr om Klagstorps by, strax söder om byn dyker det kulverterade vattendraget upp och rinner söderut som ett uträtat öppet dike. Cirka 1 kilometer norr om mynningen kommer ett större tillflöde från nordväst. Äspöån rinner från norr till söder och mynnar i Östersjön öster om Smygehamn. Liksom merparten av vattendragen i denna jordbruksbygd är Äspöån omgrävd, rätad, rensad och fördjupad.

Inom avrinningsområdet ligger tätorten Klagstorp som växte fram som stationssamhälle under slutet av 1800-talet. Flera mindre byar såsom Hemmesdynge, Äspö, Vallby och Hönsinge tillhör också Äspöåns avrinningsområde. Äspöåns huvudfåra har strandskydd från mynningen och upp till Äspö by.

Längst i söder rinner ån genom ett mer varierat landskap. År 2009 anlades två våtmarker på ömse sidor om vattendraget samtidigt som ån tilläts meandra. Detta är Äspöåns våtmark.

Området kring våtmarkerna betas av får och det finns goda möjligheter att besöka området. Här finns även ett tillgänglighetsanpassat fågeltorn.

Öster om Äspöåns mynning vid Äspöholm finns fina strandhedar som hyser en mycket rik flora och insektsfauna. Området är tillgängligt för rekreation och bad. På våren blommar backsippa och fältsippa och strandheden skiftar i lila. I närheten av åns mynning står gamla pålar kvar på heden från tiden då man hängde näten på tork i solen.

Samhällsbyggnadsförvaltningen