Albäcksån

Albäcksån börjar i det småkulliga landskapet kring Östra Grevie i norr, passerar söderut genom Söderslätts jordbruksbygd och mynnar i Östersjön i västra Trelleborg.

Inom avrinningsområdet finns tätorterna Östra Grevie, Skegrie och Västra Tommarp. Därutöver finns ett flertal mindre byar och småorter (Fuglie, Bodarp, Västra Värlinge, Östra Värlinge, Maglarp). Albäcksån omfattas av strandskydd nedanför Skegrie by och ned till mynningen.

Albäcksån är ett för Söderslätt typiskt påverkat vattendrag. Större delen är rätad och rensad, har kantzoner som saknar träd och buskar. Dessutom är näringsbelastningen från omgivande jordbruksmark hög. Inom avrinningsområdet finns flera dikningsföretag och tre längre kulvertar. Vattendrag som är kulverterade har betydligt sämre funktion som flödesutjämnare. Om vattnet har möjlighet att stanna kvar längre i landskapet minskas problem med översvämning, övergödning och erosion.

Det finns få områden med höga naturvärden längs Albäcksån. Vid några platser hittar man småvatten i anslutning till vattendraget. Dessa utgör viktiga livsmiljöer i det annars mycket vattenfattiga avrinningsområdet.

I södra delen av avrinningsområdet strax före utloppet finns Albäcksområdet. Detta är Trelleborgs tätorts mest betydelsefulla rekreations- och naturområde. Området började anläggas under 1920-talet då skolelever var delaktiga i planteringen av träd. Därefter har ytterligare plantering och utvidgning av området gjorts vid flera tillfällen. Under 2007 gjordes flera åtgärder i området: vid Rådmansängarna meandrades ån och tillåts nu även svämma över, nya våtmarker anlades och gamla renoverades. I området finns även en nedlagd deponi.

I sydvästra hörnet av Albäcksåns avrinningsområde finns naturreservatet Maglarps sandtag. I området som tidigare var en sandtäkt samsas backsvalor och flera arter av solitära bin. Svalorna vill ha nygrävda rasbranter och det är viktigt att de ostört får etablera sig i sina bon varje vår. Det finns en svalkik i utkanten av buskaget från vilken backsvalornas aktivitet kan följas. I naturreservatet har mer än 50 olika arter av solitära bin observerats. Tillgången till blottad sand, varmt söderläge och god tillgång till vide om våren är förutsättningar som är gynnsamma för ett flertal insektsarter.

Samhällsbyggnadsförvaltningen