Leva

Sydvästra Skånes vattenråd ingår som ett av tjugo pilotområden i den nationella satsningen LEVA, Lokalt engagemang för vatten. Projektets fokus är att hitta kostnadseffektiva åtgärder för att minska övergödningen och det pågår mellan 2018 och 2020. Satsningen är ett samarbete mellan Havs- och vattenmyndigheten, LRF, Jordbruksverket och Vattenmyndigheten.

Inom projektet har vi fokuserat på att etablera markägarkontakter i främst Skivarpsåns och Gessiebäckens avrinningsområden. Om du är markägare och intresserad av våtmarks- och dammanläggning är du välkommen att kontakta vattenrådet!

Vattendragsvandring vid Skivarpsån

Fotograf: Maria Adolfsson

LEVA - Lokalt engagemang för vatten

Samhällsbyggnadsförvaltningen