Energiplan

Energiplanen är ett underlag och en vägledning för Trelleborgs kommuns långsiktiga arbete med omställningen till ett hållbart energisystem med låg klimatpåverkan. Den är utformad utifrån de mål som är satta i nationella och internationella styrdokument på energi- och klimatområdet.

Även Trelleborgs kommuns strategiska inriktningsmål och befintliga strategidokument har legat till grund för arbetet. Planen omfattar Trelleborgs kommun som geografiskt område, alltså inte bara kommunens egna verksamheter.

Arbetet har delats in i fyra strategiska inriktningar, med underliggande fokusområden, som ligger till grund för mål och handlingsplan.

  • Hållbara transporter
  • Energiaspekter i fysisk planering
  • Förnybar energitillförsel
  • Försörjningstrygghet och smarta elnät

Kommunledningsförvaltningen