Sotning

Nästan lika länge som vi haft eldstäder för uppvärmning och matlagning, har sotning förekommit i Sverige. Med syfte att förebygga bränder ansvarar kommunen för att sotning och brandkontroll utförs.

Vid sotning tas brandfarliga beläggningar bort för att minska risken för brand, vilket i sin tur innebär att sotning är en viktig del i att förebygga bränder i bostäder. En stor del av alla bränder är relaterade till eldstäder och skorstenar. Vid sotning av eldstäder och rökkanaler innebär detta att alla ytor som röken passerar rengörs. Imkanalen, köksfläktens anslutning till skorstenen/ventilationssystemet, omfattas inte längre av kravet på sotning. Trots detta behöver imkanalen rengöras med jämna mellanrum, ansvaret för detta ligger på fastighetsägaren.

Fristerna varierar beroende på vilket bränsle, eldningsfrekvens och vilken typ av förbränningsanordning som används.

Hur går det till i vår kommun?

Trelleborgs kommun har upphandlat två företag som för kommunens räkning kommer erbjuda invånarna denna tjänst. Du kan själv välja vilket företag som du vill ska utföra sotning och/eller brandskyddskontroll. Gör du inget val kommer du per automatik att bli placerad hos det företag som fick mest poäng i upphandlingen.

Det finns inga skillnader i pris, intervaller eller frister mellan dessa två företag, då det är kommunen som fastställer dessa. Det finns möjlighet att som tillval välja att tjänsterna utförs kvällstid, vilket då innebär en vardag klockan 17-20. Du kommer att aviseras en dagtid för utförandet. Om möjligt kommer traditionell sotningsteknik i första hand användas, annars roterande sotningsteknik. Kontakta de olika entreprenörerna för att få veta vad de erbjuder för sotningsteknik.

En gång per år har du möjlighet att via e-tjänst (länk nedan) göra ett omval av vilket sotningsföretag du vill ha. Senast den 30 november ska ansökan skickats in till Trelleborgs kommun för att börja gälla nästkommande år.

Välj sotare. (E-tjänst).

Företagen som du kan välja mellan är:

Egensotning

Enligt lagen får kommunen medge att en fastighetsägare utför eller låter annan utföra sotning på den egna fastigheten. Ett sådant medgivande får endast ges om sotningen kan ske på ett från brandskyddssynpunkt betryggande sätt. Detta innebär att den som vill sota sin egen förbränningsanordning måste skaffa sig nödvändig kunskap om rengöring och om brandskydd. Svenska brandskyddsföreningen och Statens Räddningsverk har information om vilka kurser som finns.

Du ansöker om egensotning via vår E-tjänst:

Ansök om egensotning (E-tjänst).

Observera att ändrat utförande av förbränningsanordning, byte av bränsleslag med mera ska anmälas till skorstensfejarmästaren och kan medföra att beslut om medgivande att sota själv kan omprövas.

Skulle det vid brandskyddskontroll eller vid tillsyn visa sig att rengöringen inte skett på ett betryggande sätt kommer kommunen inte vidare medge att den enskilde fastighetsägaren utför sotningen.

Sotningsjournal

Om du ska utföra egensotning på din fastighet ska varje sotningstillfälle dokumenteras i en sotningsjournal som du skriver ut och sparar. Journalen ska du kunna visa upp i samband med brandskyddskontroller eller på anmodan från räddningstjänsten.

Sotning

Telefonnummer
0410-73 30 00

Samhällsbyggnadsförvaltningen