Sotning

Nästan lika länge som vi haft eldstäder för uppvärmning och matlagning, har sotning förekommit i Sverige. Med syfte att förebygga bränder ansvarar kommunen för att sotning och brandkontroll utförs.

Vid sotning tas brandfarliga beläggningar bort för att minska risken för brand, vilket i sin tur innebär att sotning är en viktig del i att förebygga bränder i bostäder. En stor del av alla bränder är relaterade till eldstäder och skorstenar. Vid sotning av eldstäder och rökkanaler innebär detta att alla ytor som röken passerar rengörs. Imkanalen, köksfläktens anslutning till skorstenen/ventilationssystemet, omfattas inte längre av kravet på sotning. Trots detta behöver imkanalen rengöras med jämna mellanrum, ansvaret för detta ligger på fastighetsägaren.

Fristerna varierar beroende på vilket bränsle, eldningsfrekvens och vilken typ av förbränningsanordning som används.

Hur går det till i vår kommun?

Trelleborgs kommun har upphandlat två företag som för kommunens räkning kommer erbjuda invånarna denna tjänst. Det är upp till var och en vilket företag som man vill ska utföra sotning och/eller brandskyddskontroll, men gör man inget val kommer man per automatik bli placerad hos det företag som fick mest poäng i upphandlingen.

Det finns inga skillnader i pris, intervaller eller frister mellan dessa två företag, då det är kommunen som fastställer dessa.

En gång per år har man möjlighet att göra ett omval av vilket sotningsföretag man vill ha.

Välj sotare via e-tjänst.

Företagen är:

  • SIMAB (de som fick flest poäng)
  • Skorstensfejarmästare Lundquist

Egensotning

Enligt lagen får kommunen medge att en fastighetsägare utför eller låter annan utföra sotning på den egna fastigheten. Ett sådant medgivande får endast ges om sotningen kan ske på ett från brandskyddssynpunkt betryggande sätt. Detta innebär att den som vill sota sin egen förbränningsanordning måste skaffa sig nödvändig kunskap om rengöring och om brandskydd. Svenska brandskyddsföreningen och Statens Räddningsverk har information om vilka kurser som finns.

För att ansöka om egensotning ska en särskild blankett fyllas i och sändas till Räddningstjänsten Trelleborg.

Du hittar ansökningsblanketten för egensotning här.

Observera att ändrat utförande av förbränningsanordning, byte av bränsleslag med mera ska anmälas till skorstensfejarmästaren och kan medföra att beslut om medgivande att sota själv kan omprövas.

Skulle det vid brandskyddskontroll eller vid tillsyn visa sig att rengöringen inte skett på ett betryggande sätt kommer kommunen inte vidare medge att den enskilde fastighetsägaren utför sotningen.

Sotningsjournal

Om du ska utföra egensotning på din fastighet ska varje sotningstillfälle dokumenteras i en sotningsjournal som du skriver ut och sparar. Journalen ska du kunna visa upp i samband med brandskyddskontroller eller på anmodan från räddningstjänsten.

Avgifter

Avgifter för sotning baseras på den taxa som kommunen beslutat.

Sotning

Telefonnummer
0410-73 30 00

Samhällsbyggnadsförvaltningen