Alstad

I Alstad erbjuder Trelleborgs kommun nu fyra tomter till försäljning. Med tomterna öppnas möjligheten att bygga ditt eget bostadshus och forma det efter egna önskemål. Tomterna kommer att erbjudas för försäljning till de som står i Trelleborgs kommuns tomtkö. De tomter som erbjuds för försäljning har markerats med blått och  illustreras i bild nedan.

Blåmarkerade tomter erbjuds till försäljning.

Fotograf: Trelleborgs kommun

Alstad - tomter till försäljning
NummerFastighetsbeteckningStorlek (kvadratmeter)Pris (kronor)
1Västra Alstad 4:1021008705 600
2Västra Alstad 4:103990693 000
Fastigheterna Västra Alstad 4:104 och Västra Alstad 4:105 har sålts.

Att bo i Alstad

Tomterna i Alstad passar den som vill ha möjlighet att skapa sitt eget hus i en vacker och lugn miljö med ett landskap med vackra vyer. Alstad är ett trivsamt samhälle med närhet både till natur och stad.

I Alstad finns idag en förskola, skola (årskurs F-6) samt ett äldreboende. Utöver dessa finns det även fler mötesplatser som lekplatsen, idrottsplatsen och gatuköket. Vid gatuköket finns en större öppen asfalterad yta och är en potential plats för att utveckla ett torg. Service finns i form av bensinstation, bilverkstad och gatukök.

Bara ett stenkast bort finns det även en del föreningar som Tegelberga Golfklubb, Rinnehills Ryttarförening, Fru Alstad Byalag och Fru Alstad Kulturhus.

I byn Alstad finns det en medeltida prägel dock uppstod själva tätorten först då järnvägen mellan Lund och Trelleborg anlades år 1875. Trots det fina läget har utbyggnaden varit begränsad. Endast ett fåtal nya bostäder byggdes under 1900-talet. Västra Alstad, Lilla Alstad och Fru Alstad tillsammans kallade för Alstäderna ligger alla på Söderslätt och några kilometer söder om landsvägen (länsväg 101), med ett par kilometers mellanrum.

Alstads tydliga struktur kring Landsvägen utgör en styrka för orten. Strukturen är enkel att avläsa och orientera sig i, där landsvägen fungerar som en ryggrad för orten. En annan styrka för orten är det något kuperade kringliggande landskapet som skapar vackra vyer över skånska slätten.

Alstads tydliga struktur kring Landsvägen utgör en styrka för orten.

Kollektivtrafik

Alstad trafikeras av två regionbusslinjer. Den ena går mot Östra Grevie med tåganslutning till både Malmö och Trelleborg. Den andra går till Trelleborg samt Svedala.

Gång och cykel

Det planeras för gång- och cykelstråk mellan Alstad och Östra Grevie som kommer att förbinda byn och skapa bättre pendlingsmöjligheter till både Malmö och Trelleborg. För golfspelaren ligger området för Tegelberga golfklubb på ett gång- och cykelavstånd.

Planbestämmelser – så får du bygga

  • Högsta byggnadshöjd är 3,5 meter
  • Största takvinkel är 45 grader
  • Högsta antal våningar är angivet som I
  • Högsta utnyttjandegrad i byggnadsarea per fastighetsarea är 25 procent
  • Endast en huvudbyggnad jämte erforderliga gårdsbyggnader uppföras per fastighet
  • Lägenhetsfördelning och storlek på lägenheter Huvudbyggnad får inte inrymma mer än en bostadslägenhet
  • I gårdsbyggnad får bostad inte inredas

Planering av huset – viktigt att tänkta på

Arkeologi

Inom planområdet har inga arkeologiska utredningar gjorts. Skulle fornlämningar påträffas i samband med markarbeten ska dessa, i enlighet med 2 kap 10§ KML, omedelbart avbrytas och länsstyrelsen underrättas.

Geoteknik

Enligt detaljplan bedöms marken inom området generellt ha normala/goda egenskaper för planerad exploatering av bostadsområde.

Tomterna säljs i befintligt skick. Var och en som tilldelas tomt ska på egen bekostnad hantera över- och underskottsmassor som uppstår vid markarbete. Kompletterande geoteknisk undersökning ska utföras inför detaljprojektering av byggnader för att erhålla mer information om jordmaterialets egenskaper i syfte att optimera grundläggningen, dräneringen och dylikt.

Markradon

Området klassas som normalriskmark. Vid normalriskmark utförs byggnad radonskyddad. Detta innebär normalt inga speciellt omfattande åtgärder mot markradon.

Byggteknik

Kontakta i tidigt skede en certifierad kontrollansvarig som kan vägleda när det gäller de tekniska egenskapskraven på det planerade huset. Med en genomtänkt konstruktion av huset kan fuktproblem undvikas och framtida underhållsarbeten förenklas.

Bilparkering

Parkeringen löses på egen fastighet, både för egen bil och för besöksparkering. Bilplatserna ska nås från lokalgatan.

Avgränsningar mot gator och grannar

Om behov av insynsskydd uppstår ger gröna häckar, växtklädda spaljéer och annan vegetation en trivsam miljö. För att uppföra viss typ av mur och plank krävs bygglov.

Teknisk försörjning

Vatten och avlopp

Fastigheterna ligger inom kommunalt verksamhetsområde för vatten, spillvatten och dagvatten. Anslutningsavgift till vatten, spillvatten och dagvatten bekostas av köparen. Priset för anslutning beror på tomtstorlek och är i dagsläget på drygt 150 000 kronor inklusive moms för de berörda tomterna.

El

E.ON är nätägare för fastigheterna. Köparen ansvarar för att teckna el-abonnemang.

Tele, TV och fiber

Köparen ansvarar för och beställer själv anslutning för tele, TV och fiber etcetera.

Renhållning

Separata sopkärl ska finnas till varje bostad. Vid utformning av bostäderna ska det ges utrymme för sopkärl för källsortering för en attraktiv gatumiljö. Kärlen ska placeras så att de inte skymmer sikten vid in- och utfart till parkeringsplats.

För mer information hänvisas köparen till kommunens Avfalls- och återvinningsavdelning.

Trafik

Landsvägen (länsvägen 101) underhålls av Trafikverket. Ny väg till tomterna anläggs av kommunen. Tomterna kommer att ha del i väg och parkmark inom området för de nya tomterna. Detta innefattar framtida ansvar för köparen för drift och underhåll.

Försäljningsprocessen i Trelleborgs kommun – så går det till

De som står i Trelleborgs kommuns tomtkö får erbjudande om att anmäla intresse för tomten. Information skickas ut via brev och intresseanmälan görs via formuläret som medföljer i detta utskick. I formuläret finns postadressen angiven till vilken formuläret ska skickas till.

Tomterna fördelas efter ködatum där den som anmält intresse och stått i kö längst har förtur.

Krav vid försäljning

I köpekontraktet medföljer en byggnadsskyldighet om att få startbesked och påbörja byggnationen inom ett år efter överenskommen tillträdesdag samt att senast tre år från tillträdesdagen ha byggt klart och erhållit slutbesked.

Den som tilldelats tomten får inte överlåta fastigheten innan den byggts utan kommunens skriftliga medgivande.

Vad ingår i priset?

I tomtpriset ingår enbart själva marken. Avgifter för anslutning till vatten och avlopp, el, fiber, geotekniska undersökningar med mera står köparen för. Även kostnader för bygglov, lagfart och ansökan om pantbrev bekostad av köparen.

Tillträde:

Hösten/vintern 2021.

Köpekontrakt, köpebrev och lagfart

Köpekontrakt

Utkast till köpekontrakt kan skickas vid förfrågan.

Köpebrev

Vid tillträdesdagen ska köpeskillingen vara inbetald till kommunen. När betalningen skett utfärdar kommunen ett köpebrev som ett kvitto på betalningen. Köpebrevet används sedan när köparen söker lagfart på fastigheten.

Lagfart och pantbrev

När köpekontrakt och köpebrev tecknats ska köparen söka lagfart för att registreras som ny ägare av fastigheten. Lagfart söks hos lantmäteriet som är inskrivningsmyndighet inom tre månader från det att köpebrevet undertecknats.

En stämpelskatt på 1,5 procent av köpeskillingen utgår vid lagfartsansökan, samt en expeditionsavgift på 825 kronor.

Nya pantbrev måste tecknas för att omforma ett byggnadskreditiv till ett sedvanligt bostadslån. Kostnaden för pantbrev är 2 procent av värdet på själva pantbrevet plus en inskrivningskostnad på 375 kronor. För fler frågor angående pantbrev hänvisas till köparens bank.

Kontaktuppgifter för försäljning av tomter i Alstad

Marie Frid

Tomtkö, köpekontrakt, allmän information

Mark- och exploateringsavdelningen

Telefonnummer
0410-73 33 11

Frågor om bygglov

Telefon: 0410 – 73 30 00

E-post: samhallsbyggnad@trelleborg.se

Telefontid: Bygglovsarkitekten nås på telefon mellan kl. 13.00 och 14.00 mån-fre.

Besök: Bygglovsarkitekten tar emot enligt överenskommelse.

Vatten, avlopp och Energi

Telefon: 0410 – 73 30 00

E-post: tekniskaforvaltningen@trelleborg.se

Kundtjänst

Telefon: 0410 – 73 30 00

E-post: kundtjanst@trelleborg.se

Postadress: Algatan 13

Besöksadress: Algatan 13

Öppettider: Måndag – torsdag, 08.00 – 16.30, fredag 08.00 – 16.00.

Kommunledningsförvaltningen