Kretsloppsplan och avfallsföreskrifter

Renhållningsordningen består av Kretsloppsplan och Avfallsföreskrifter för Trelleborgs kommun 2021-2030.

Kommunens kretsloppsplan har arbetats fram tillsammans med Sysav och 10 ägarkommuner i Sysavregionen. Avfallshanteringen ska bidra till en hållbar samhällsutveckling, och vi behöver lära oss att minimera och hantera vårt avfall på ett hållbart sätt. Varje gång vi köper en vara ska vi fundera på om den verkligen kommer att konsumeras fullt ut innan den blir ett avfall. Det avfall som ändå uppstår är en resurs som ska tas till vara genom återvinning. Det är allas ansvar. Och du är ansvarig för att ditt avfall hamnar på rätt ställe.

Kortfattat om innehållet i Renhållningsordningen

  • Kretsloppsplanen har 3 övergripande mål och 24 indikatorer som beskriver Trelleborgs kommuns målsättning med inriktning mot minskade avfallsmängder, ökad återvinning och minskad miljöpåverkan.
  • Bilagor till Kretsloppsplanen består av planeringsunderlag som kortfattat beskriver insamlingssystem, statistik och behandling av avfall i Trelleborgs kommun. Det innehåller även ytterligare bakgrundsinformation till målarbetet (lagstiftning, miljöbedömning och andra mål).
  • Föreskrifterna anger hur avfallshanteringen i Trelleborgs kommun ska utföras.
  • Renhållningsordningen antogs av Kommunfullmäktige den 25 januari 2021 och gäller från och med den 1 mars 2021.

Kommunen har det övergripande ansvaret för att en renhållningsordning med lokala föreskrifter om avfallshantering och en avfallsplan upprättas. Vi handlägger vissa frågor ur de lokala föreskrifterna om avfallshantering och fastställer avfallstaxan.

Kretsloppsplan med bilagor för renhållningsordningen finns tillsammans med övriga lokala föreskrifter. Du finner dem via länken nedan.

Ordningsregler

Tekniska serviceförvaltningen